1. gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate

2. di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ektoV ei mh eikh episteusate

3. paredwka gar umin en prwtoiV o kai parelabon oti cristoV apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata taV grafaV

4. kai oti etafh kai oti eghgertai th trith hmera kata taV grafaV

5. kai oti wfqh khfa eita toiV dwdeka

6. epeita wfqh epanw pentakosioiV adelfoiV efapax ex wn oi pleiouV menousin ewV arti tineV de kai ekoimhqhsan

7. epeita wfqh iakwbw eita toiV apostoloiV pasin

8. escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi

9. egw gar eimi o elacistoV twn apostolwn oV ouk eimi ikanoV kaleisqai apostoloV dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou

10. cariti de qeou eimi o eimi kai h cariV autou h eiV eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de all h cariV tou qeou h sun emoi

11. eite oun egw eite ekeinoi outwV khrussomen kai outwV episteusate

12. ei de cristoV khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pwV legousin tineV en umin oti anastasiV nekrwn ouk estin

13. ei de anastasiV nekrwn ouk estin oude cristoV eghgertai

14. ei de cristoV ouk eghgertai kenon ara to khrugma hmwn kenh de kai h pistiV umwn

15. euriskomeqa de kai yeudomartureV tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

16. ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristoV eghgertai

17. ei de cristoV ouk eghgertai mataia h pistiV umwn eti este en taiV amartiaiV umwn

18. ara kai oi koimhqenteV en cristw apwlonto

19. ei en th zwh tauth hlpikoteV esmen en cristw monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen

20. nuni de cristoV eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn egeneto

21. epeidh gar di anqrwpou o qanatoV kai di anqrwpou anastasiV nekrwn

22. wsper gar en tw adam panteV apoqnhskousin outwV kai en tw cristw panteV zwopoihqhsontai

23. ekastoV de en tw idiw tagmati aparch cristoV epeita oi cristou en th parousia autou

24. eita to teloV otan paradw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin

25. dei gar auton basileuein acriV ou an qh pantaV touV ecqrouV upo touV podaV autou

26. escatoV ecqroV katargeitai o qanatoV

27. panta gar upetaxen upo touV podaV autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektoV tou upotaxantoV autw ta panta

28. otan de upotagh autw ta panta tote kai autoV o uioV upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeoV ta panta en pasin

29. epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olwV nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper twn nekrwn

30. ti kai hmeiV kinduneuomen pasan wran

31. kaq hmeran apoqnhskw nh thn hmeteran kauchsin hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn

32. ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofeloV ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

33. mh planasqe fqeirousin hqh crhsq omiliai kakai

34. eknhyate dikaiwV kai mh amartanete agnwsian gar qeou tineV ecousin proV entrophn umin legw

35. all erei tiV pwV egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai

36. afron su o speireiV ou zwopoieitai ean mh apoqanh

37. kai o speireiV ou to swma to genhsomenon speireiV alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tinoV twn loipwn

38. o de qeoV autw didwsin swma kaqwV hqelhsen kai ekastw twn spermatwn to idion swma

39. ou pasa sarx h auth sarx alla allh men sarx anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de icquwn allh de pthnwn

40. kai swmata epourania kai swmata epigeia all etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn

41. allh doxa hliou kai allh doxa selhnhV kai allh doxa asterwn asthr gar asteroV diaferei en doxh

42. outwV kai h anastasiV twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia

43. speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei

44. speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon estin swma yucikon kai estin swma pneumatikon

45. outwV kai gegraptai egeneto o prwtoV anqrwpoV adam eiV yuchn zwsan o escatoV adam eiV pneuma zwopoioun

46. all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon

47. o prwtoV anqrwpoV ek ghV coikoV o deuteroV anqrwpoV o kurioV ex ouranou

48. oioV o coikoV toioutoi kai oi coikoi kai oioV o epouranioV toioutoi kai oi epouranioi

49. kai kaqwV eforesamen thn eikona tou coikou foresomen kai thn eikona tou epouraniou

50. touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunantai oude h fqora thn afqarsian klhronomei

51. idou musthrion umin legw panteV men ou koimhqhsomeqa panteV de allaghsomeqa

52. en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeiV allaghsomeqa

53. dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian

54. otan de to fqarton touto endushtai afqarsian kai to qnhton touto endushtai aqanasian tote genhsetai o logoV o gegrammenoV katepoqh o qanatoV eiV nikoV

55. pou sou qanate to kentron pou sou adh to nikoV

56. to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamiV thV amartiaV o nomoV

57. tw de qew cariV tw didonti hmin to nikoV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

58. wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuonteV en tw ergw tou kuriou pantote eidoteV oti o kopoV umwn ouk estin kenoV en kuriw

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina