1. wV de hkousen iabin basileuV aswr apesteilen proV iwbab basilea marrwn kai proV basilea sumown kai proV basilea azif

2. kai proV touV basileiV touV kata sidwna thn megalhn eiV thn oreinhn kai eiV thn raba apenanti kenerwq kai eiV to pedion kai eiV nafeddwr

3. kai eiV touV paraliouV cananaiouV apo anatolwn kai eiV touV paraliouV amorraiouV kai euaiouV kai iebousaiouV kai ferezaiouV touV en tw orei kai touV cettaiouV touV upo thn aermwn eiV ghn masshfa

4. kai exhlqon autoi kai oi basileiV autwn met' autwn wsper h ammoV thV qalasshV tw plhqei kai ippoi kai armata polla sfodra

5. kai sunhlqon panteV oi basileiV outoi kai paregenonto epi to auto kai parenebalon epi tou udatoV marrwn polemhsai ton israhl

6. kai eipen kurioV proV ihsoun mh fobhqhV apo proswpou autwn oti aurion tauthn thn wran egw paradidwmi tetropwmenouV autouV enantion tou israhl touV ippouV autwn neurokophseiV kai ta armata autwn katakauseiV en puri

7. kai hlqen ihsouV kai paV o laoV o polemisthV ep' autouV epi to udwr marrwn exapina kai epepesan ep' autouV en th oreinh

8. kai paredwken autouV kurioV upoceiriouV israhl kai koptonteV autouV katediwkon ewV sidwnoV thV megalhV kai ewV maserwn kai ewV twn pediwn masswc kat' anatolaV kai katekoyan autouV ewV tou mh kataleifqhnai autwn diaseswsmenon

9. kai epoihsen autoiV ihsouV on tropon eneteilato autw kurioV touV ippouV autwn eneurokophsen kai ta armata autwn eneprhsen en puri

10. kai apestrafh ihsouV en tw kairw ekeinw kai katelabeto aswr kai ton basilea authV hn de aswr to proteron arcousa paswn twn basileiwn toutwn

11. kai apekteinan pan empneon en auth en xifei kai exwleqreusan pantaV kai ou kateleifqh en auth empneon kai thn aswr eneprhsan en puri

12. kai pasaV taV poleiV twn basilewn kai touV basileiV autwn elaben ihsouV kai aneilen autouV en stomati xifouV kai exwleqreusan autouV on tropon sunetaxen mwushV o paiV kuriou

13. alla pasaV taV poleiV taV kecwmatismenaV ouk eneprhsen israhl plhn aswr monhn eneprhsen ihsouV

14. kai panta ta skula authV epronomeusan eautoiV oi uioi israhl autouV de pantaV exwleqreusan en stomati xifouV ewV apwlesen autouV ou katelipon ex autwn oude en empneon

15. on tropon sunetaxen kurioV tw mwush tw paidi autou kai mwushV wsautwV eneteilato tw ihsoi kai outwV epoihsen ihsouV ou parebh ouden apo pantwn wn sunetaxen autw mwushV

16. kai elaben ihsouV pasan thn ghn thn oreinhn kai pasan thn nageb kai pasan thn ghn gosom kai thn pedinhn kai thn proV dusmaiV kai to oroV israhl kai ta tapeina

17. ta proV tw orei apo orouV acel kai o prosanabainei eiV shir kai ewV baalgad kai ta pedia tou libanou upo to oroV to aermwn kai pantaV touV basileiV autwn elaben kai aneilen autouV kai apekteinen

18. kai pleiouV hmeraV epoihsen ihsouV proV touV basileiV toutouV ton polemon

19. kai ouk hn poliV hn ouk elaben israhl panta elabosan en polemw

20. oti dia kuriou egeneto katiscusai autwn thn kardian sunantan eiV polemon proV israhl ina exoleqreuqwsin opwV mh doqh autoiV eleoV all' ina exoleqreuqwsin on tropon eipen kurioV proV mwushn

21. kai hlqen ihsouV en tw kairw ekeinw kai exwleqreusen touV enakim ek thV oreinhV ek cebrwn kai ek dabir kai ex anabwq kai ek pantoV genouV israhl kai ek pantoV orouV iouda sun taiV polesin autwn kai exwleqreusen autouV ihsouV

22. ou kateleifqh twn enakim apo twn uiwn israhl alla plhn en gazh kai en geq kai en asedwq kateleifqh

23. kai elaben ihsouV pasan thn ghn kaqoti eneteilato kurioV tw mwush kai edwken autouV ihsouV en klhronomia israhl en merismw kata fulaV autwn kai h gh katepausen polemoumenh

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina