1. wV d' hkousan oi basileiV twn amorraiwn oi en tw peran tou iordanou oi en th oreinh kai oi en th pedinh kai oi en pash th paralia thV qalasshV thV megalhV kai oi proV tw antilibanw kai oi cettaioi kai oi cananaioi kai oi ferezaioi kai oi euaioi kai oi amorraioi kai oi gergesaioi kai oi iebousaioi

2. sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai ihsoun kai israhl ama panteV [2a] tote wkodomhsen ihsouV qusiasthrion kuriw tw qew israhl en orei gaibal [2b] kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou toiV uioiV israhl kaqa gegraptai en tw nomw mwush qusiasthrion liqwn oloklhrwn ef' ouV ouk epeblhqh sidhroV kai anebibasen ekei olokautwmata kuriw kai qusian swthriou [2c] kai egrayen ihsouV epi twn liqwn to deuteronomion nomon mwush on egrayen enwpion uiwn israhl [2d] kai paV israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi dikastai kai oi grammateiV autwn pareporeuonto enqen kai enqen thV kibwtou apenanti kai oi iereiV kai oi leuitai hran thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai o proshlutoV kai o autocqwn oi hsan hmisu plhsion orouV garizin kai oi hsan hmisu plhsion orouV gaibal kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou euloghsai ton laon en prwtoiV [2e] kai meta tauta outwV anegnw ihsouV panta ta rhmata tou nomou toutou taV eulogiaV kai taV kataraV kata panta ta gegrammena en tw nomw mwush [2f] ouk hn rhma apo pantwn wn eneteilato mwushV tw ihsoi o ouk anegnw ihsouV eiV ta wta pashV ekklhsiaV uiwn israhl toiV andrasin kai taiV gunaixin kai toiV paidioiV kai toiV proshlutoiV toiV prosporeuomenoiV tw israhl

3. kai oi katoikounteV gabawn hkousan panta osa epoihsen kurioV th iericw kai th gai

4. kai epoihsan kai ge autoi meta panourgiaV kai elqonteV epesitisanto kai htoimasanto kai labonteV sakkouV palaiouV epi twn onwn autwn kai askouV oinou palaiouV kai katerrwgotaV apodedemenouV

5. kai ta koila twn upodhmatwn autwn kai ta sandalia autwn palaia kai katapepelmatwmena en toiV posin autwn kai ta imatia autwn pepalaiwmena epanw autwn kai o artoV autwn tou episitismou xhroV kai eurwtiwn kai bebrwmenoV

6. kai hlqosan proV ihsoun eiV thn parembolhn israhl eiV galgala kai eipan proV ihsoun kai israhl ek ghV makroqen hkamen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn

7. kai eipan oi uioi israhl proV ton corraion ora mh en emoi katoikeiV kai pwV soi diaqwmai diaqhkhn

8. kai eipan proV ihsoun oiketai sou esmen kai eipen proV autouV ihsouV poqen este kai poqen paragegonate

9. kai eipan ek ghV makroqen sfodra hkasin oi paideV sou en onomati kuriou tou qeou sou akhkoamen gar to onoma autou kai osa epoihsen en aiguptw

10. kai osa epoihsen toiV basileusin twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou tw shwn basilei esebwn kai tw wg basilei thV basan oV katwkei en astarwq kai en edrain

11. kai akousanteV eipan proV hmaV oi presbuteroi hmwn kai panteV oi katoikounteV thn ghn hmwn legonteV labete eautoiV episitismon eiV thn odon kai poreuqhte eiV sunanthsin autwn kai ereite proV autouV oiketai sou esmen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn

12. outoi oi artoi qermouV efwdiasqhmen autouV en th hmera h exhlqomen paragenesqai proV umaV nun de exhranqhsan kai gegonasin bebrwmenoi

13. kai outoi oi askoi tou oinou ouV eplhsamen kainouV kai outoi errwgasin kai ta imatia hmwn kai ta upodhmata hmwn pepalaiwtai apo thV pollhV odou sfodra

14. kai elabon oi arconteV tou episitismou autwn kai kurion ouk ephrwthsan

15. kai epoihsen ihsouV proV autouV eirhnhn kai dieqeto proV autouV diaqhkhn tou diaswsai autouV kai wmosan autoiV oi arconteV thV sunagwghV

16. kai egeneto meta treiV hmeraV meta to diaqesqai proV autouV diaqhkhn hkousan oti egguqen autwn eisin kai oti en autoiV katoikousin

17. kai aphran oi uioi israhl kai hlqon eiV taV poleiV autwn ai de poleiV autwn gabawn kai kefira kai bhrwq kai poliV iarin

18. kai ouk emacesanto autoiV oi uioi israhl oti wmosan autoiV panteV oi arconteV kurion ton qeon israhl kai diegoggusan pasa h sunagwgh epi toiV arcousin

19. kai eipan oi arconteV pash th sunagwgh hmeiV wmosamen autoiV kurion ton qeon israhl kai nun ou dunhsomeqa ayasqai autwn

20. touto poihsomen zwgrhsai autouV kai peripoihsomeqa autouV kai ouk estai kaq' hmwn orgh dia ton orkon on wmosamen autoiV

21. zhsontai kai esontai xulokopoi kai udroforoi pash th sunagwgh kaqaper eipan autoiV oi arconteV

22. kai sunekalesen autouV ihsouV kai eipen autoiV dia ti parelogisasqe me legonteV makran apo sou esmen sfodra umeiV de egcwrioi este twn katoikountwn en hmin

23. kai nun epikataratoi este ou mh ekliph ex umwn douloV oude xulokopoV emoi kai tw qew mou

24. kai apekriqhsan tw ihsoi legonteV anhggelh hmin osa sunetaxen kurioV o qeoV sou mwush tw paidi autou dounai umin thn ghn tauthn kai exoleqreusai hmaV kai pantaV touV katoikountaV ep' authV apo proswpou umwn kai efobhqhmen sfodra peri twn yucwn hmwn apo proswpou umwn kai epoihsamen to pragma touto

25. kai nun idou hmeiV upoceirioi umin wV areskei umin kai wV dokei umin poihsate hmin

26. kai epoihsan autoiV outwV kai exeilato autouV ihsouV en th hmera ekeinh ek ceirwn uiwn israhl kai ouk aneilon autouV

27. kai katesthsen autouV ihsouV en th hmera ekeinh xulokopouV kai udroforouV pash th sunagwgh kai tw qusiasthriw tou qeou dia touto egenonto oi katoikounteV gabawn xulokopoi kai udroforoi tou qusiasthriou tou qeou ewV thV shmeron hmeraV kai eiV ton topon on ean eklexhtai kurioV

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina