1. kai eishlqen palin eiV thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoV exhrammenhn ecwn thn ceira

2. kai parethroun auton ei toiV sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou

3. kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai eiV to meson

4. kai legei autoiV exestin toiV sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn

5. kai peribleyamenoV autouV met orghV sullupoumenoV epi th pwrwsei thV kardiaV autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh

6. kai exelqonteV oi farisaioi euqewV meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwV auton apoleswsin

7. kai o ihsouV anecwrhsen meta twn maqhtwn autou proV thn qalassan kai polu plhqoV apo thV galilaiaV hkolouqhsan autw kai apo thV ioudaiaV

8. kai apo ierosolumwn kai apo thV idoumaiaV kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqoV polu akousanteV osa epoiei hlqon proV auton

9. kai eipen toiV maqhtaiV autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton

10. pollouV gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigaV

11. kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uioV tou qeou

12. kai polla epetima autoiV ina mh auton faneron poihswsin

13. kai anabainei eiV to oroV kai proskaleitai ouV hqelen autoV kai aphlqon proV auton

14. kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouV khrussein

15. kai ecein exousian qerapeuein taV nosouV kai ekballein ta daimonia

16. kai epeqhken tw simwni onoma petron

17. kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoiV onomata boanergeV o estin uioi bronthV

18. kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn

19. kai ioudan iskariwthn oV kai paredwken auton kai ercontai eiV oikon

20. kai sunercetai palin ocloV wste mh dunasqai autouV mhte arton fagein

21. kai akousanteV oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth

22. kai oi grammateiV oi apo ierosolumwn katabanteV elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

23. kai proskalesamenoV autouV en parabolaiV elegen autoiV pwV dunatai satanaV satanan ekballein

24. kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh

25. kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh

26. kai ei o satanaV anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla teloV ecei

27. ou dunatai oudeiV ta skeuh tou iscurou eiselqwn eiV thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei

28. amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toiV uioiV twn anqrwpwn kai blasfhmiai osaV an blasfhmhswsin

29. oV d an blasfhmhsh eiV to pneuma to agion ouk ecei afesin eiV ton aiwna all enocoV estin aiwniou krisewV

30. oti elegon pneuma akaqarton ecei

31. ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai exw estwteV apesteilan proV auton fwnounteV auton

32. kai ekaqhto ocloV peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw zhtousin se

33. kai apekriqh autoiV legwn tiV estin h mhthr mou h oi adelfoi mou

34. kai peribleyamenoV kuklw touV peri auton kaqhmenouV legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou

35. oV gar an poihsh to qelhma tou qeou outoV adelfoV mou kai adelfh mou kai mhthr estin

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina