1. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Moaba, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno,

2. pustit æu oganj na Moab da dvorce kerijotske sažeže, a Moab æe umrijet u metežu, s bojnom grajom i sa zvukom trube;

3. oborit æu suca u njemu i poklati sve knezove s njime," veli Jahve Gospod.

4. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Judina, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer odbaciše Zakon Jahvin i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi za kojima iðahu oèevi njihovi,

5. pustit æu oganj na Judu, da sažeže dvorce jeruzalemske."

6. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Izraela, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer prodavahu pravednika za srebro i nevoljnika za sandale;

7. jer gaze po glavi siromahu i sirotinju na zlo vode; sin i otac k istoj djevojci idu da oskvrnu moje sveto ime;

8. i na haljinama u zalog uzetima leže kraj svakoga žrtvenika; i piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega.

9. Ja pred njima istrijebih Amorejce visoke k'o cedar, jake poput hrašæa, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima.

10. Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske i èetrdeset vas godina vodih po pustinji da zaposjednete zemlju amorejsku.

11. Ja podigoh proroke izmeð' vaših sinova i nazirejce meðu vašim mladiæima. Nije li tako, sinovi Izraelovi? - rijeè je Jahvina.

12. Al' vi nagnaste nazirejce da vino piju, a prorocima zapovjediste: 'Ne prorokujte!'

13. Gle, ja vas prignjeèujem o tlo pod vama, k'o što vršalice gnjeèe klasje;

14. neæe biti bijega brzu, jaka neæe uèvrstiti snaga, junak se neæe spasiti,

15. strijelac se neæe održati, hitri trkaè pobjeæ' neæe, nit' æe jahaè umaæi,

16. najsrèaniji æe ratnici bježat' nagi onog dana" - rijeè je Jahvina.

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina