1. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i doðe u judejski kraj s onu stranu Jordana.

2. Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izlijeèi.

3. Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?"

4. On odgovori: "Zar niste èitali: Stvoritelj od poèetka muško i žensko stvori ih

5. i reèe: Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit æe jedno tijelo?

6. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, èovjek neka ne rastavlja."

7. Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?"

8. Odgovori im: "Zbog tvrdoæe srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od poèetka ne bijaše tako.

9. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, èini preljub."

10. Kažu mu uèenici: "Ako je tako izmeðu muža i žene, bolje je ne ženiti se."

11. A on im reèe: "Ne shvaæaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.

12. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati."

13. Tada mu doniješe djeèicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A uèenici im branili.

14. Nato æe im Isus: "Pustite djeèicu i ne prijeèite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!"

15. I položi ruke na njih pa krene odande.

16. I gle, pristupi mu netko i reèe: "Uèitelju, koje mi je dobro èiniti da imam život vjeèni?"

17. A on mu reèe: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoæeš u život uæi, èuvaj zapovijedi."

18. Upita ga: "Koje?" A Isus reèe: Ne ubij! Ne èini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno!

19. Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"

20. Kaže mu mladiæ: "Sve sam to èuvao. Što mi još nedostaje?"

21. Reèe mu Isus: "Hoæeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa æeš imati blago na nebu. A onda doði i idi za mnom."

22. Na tu rijeè ode mladiæ žalostan jer imaše velik imetak.

23. A Isus reèe svojim uèenicima: "Zaista, kažem vas, teško æe bogataš u kraljevstvo nebesko.

24. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."

25. Èuvši to, uèenici se silno snebivahu govoreæi: "Tko se onda može spasiti?"

26. A Isus upre u njih pogled pa im reèe: "Ljudima je to nemoguæe, ali Bogu je sve moguæe."

27. Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i poðosmo za tobom. Što æemo za to dobiti?"

28. Reèe im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji poðoste za mnom, o preporodu, kad Sin Èovjeèji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi æete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.

29. I tko god ostavi kuæe, ili braæu, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko æe primiti i život vjeèni baštiniti."

30. "A mnogi prvi bit æe posljednji, i posljednji prvi."

“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina