1. Ugledavši mnoštvo, uziðe na goru. I kad sjede, pristupe mu uèenici.

2. On progovori i stane ih nauèavati:

3. "Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

4. Blago ožalošæenima: oni æe se utješiti!

5. Blago krotkima: oni æe baštiniti zemlju!

6. Blago gladnima i žednima pravednosti: oni æe se nasititi!

7. Blago milosrdnima: oni æe zadobiti milosrðe!

8. Blago èistima srcem: oni æe Boga gledati!

9. Blago mirotvorcima: oni æe se sinovima Božjim zvati!

10. Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!"

11. "Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

12. Radujte se i klièite: velika je plaæa vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"

13. "Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, èime æe se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze."

14. "Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.

15. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijeænjak da svijetli svima u kuæi.

16. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima."

17. "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

18. Zaista, kažem vam, dok ne proðe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan poteziæ iz Zakona neæe proæi, dok se sve ne zbude.

19. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauèi ljude, najmanji æe biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge uèio, taj æe biti velik u kraljevstvu nebeskom."

20. "Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veæa od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, neæete uæi u kraljevstvo nebesko."

21. "Èuli ste da je reèeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit æe podvrgnut sudu.

22. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit æe podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit æe podvrgnut Vijeæu. A tko reèe: 'Luðaèe!', bit æe podvrgnut ognju paklenomu."

23. "Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,

24. ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda doði i prinesi dar."

25. "Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamnièaru, pa da te ne bace u tamnicu.

26. Zaita, kažem ti, neæeš iziæi odande dok ne isplatiš do posljednjeg novèiæa."

27. "Èuli ste da je reèeno: Ne èini preljuba!

28. A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, veæ je s njome uèinio preljub u srcu.

29. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude baèeno u pakao.

30. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao."

31. "Reèeno je takoðer: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.

32. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, èini preljub."

33. "Èuli ste još da je reèeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve.

34. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje.

35. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga!

36. Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš uèiniti bijelom ili crnom.

37. Vaša rijeè neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je."

38. "Èuli ste da je reèeno: Oko za oko, zub za zub!

39. A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.

40. Onomu tko bi se htio s tobom parnièiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju.

41. Ako te tko prisili jednu milju, poði s njim dvije.

42. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoæe da mu pozajmiš."

43. "Èuli ste da je reèeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja.

44. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone

45. da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.

46. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaæa? Zar to isto ne èine i carinici?

47. I ako pozdravljate samo braæu, što osobito èinite? Zar to isto ne èine i pogani?"

48. "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!"

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina