1. Sve kako mu je Jahve naredio Mojsije kaza Izraelcima.

2. Zatim reèe Mojsije glavarima plemena Izraelovih: "Ovo je Jahve naredio.

3. Ako koji èovjek uèini zavjet ili se uz zakletvu obveže da æe se neèega odreæi, neka ne krši svoje rijeèi; neka izvrši sve što iz njegovih usta izaðe!

4. Ako koja žena uèini Jahvi zavjet ili se obveže da æe se neèega odreæi dok je još mlada, u oèevu domu,

5. a otac joj sazna za zavjet i obeæanje kojim se obvezala pa joj ništa ne rekne, tada su valjani svi njezini zavjeti i valjano je svako obeæanje kojim se obvezala.

6. Ali ako joj se otac usprotivi kad sazna, nikakav njezin zavjet ni njezino obeæanje kojim se vezala ne vrijedi. Jahve æe joj oprostiti jer joj se otac usprotivio.

7. Ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obeæanjem koje je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta,

8. pa njezin muž sazna i pošto je saznao ništa joj ne rekne, tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obeæanja kojima se obvezala.

9. No ako se njezin muž usprotivi kad o tom sazna, ukida se time njezin zavjet i obeæanje što je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta. I Jahve æe joj oprostiti.

10. A zavjet udovice ili žene otpuštene i sve obveze koje je na se preuzela vrijede za nju.

11. Ako se zavjetuje ili se obveže zakletvom na obeæanje dok je u kuæi svoga muža,

12. pa njezin muž sazna i ništa joj ne rekne, ne usprotivi joj se, svaki je njezin zavjet valjan i valjano je svako obeæanje kojim se obvezala.

13. Ali ako ih njezin muž proglasi ništetnim kad o njima sazna, tada ništa što je izišlo iz njezinih usta, njezini zavjeti ili preuzete obveze neæe vrijediti. Muž ih je njezin poništio, i Jahve æe joj oprostiti.

14. Svaki zavjet i svaku zakletvu koja obvezuje ženu na neko mrtvenje njezin muž može uzdržati na snazi ili poništiti.

15. Ako joj muž od dana do dana ništa ne rekne, time potvrðuje sve njezine zavjete i sva njezina obeæanja kojima se obvezala; on ih je uèinio valjanima ako ništa nije rekao kad je o njima èuo.

16. Ali ako ih poništi kasnije, pošto je o njima veæ èuo, neka snosi njezinu krivnju."

17. To su uredbe koje je Jahve Mojsiju izdao za muža i njegovu ženu i za oca i njegovu kæer, koja, još mlada, živi u kuæi oèevoj.

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina