1. kai elalhsen mwushV toiV uioiV israhl kata panta osa eneteilato kurioV tw mwush

2. kai elalhsen mwushV proV touV arcontaV twn fulwn israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kurioV

3. anqrwpoV anqrwpoV oV an euxhtai euchn kuriw h omosh orkon h orishtai orismw peri thV yuchV autou ou bebhlwsei to rhma autou panta osa ean exelqh ek tou stomatoV autou poihsei

4. ean de gunh euxhtai euchn kuriw h orishtai orismon en tw oikw tou patroV authV en th neothti authV

5. kai akoush o pathr authV taV eucaV authV kai touV orismouV authV ouV wrisato kata thV yuchV authV kai parasiwphsh authV o pathr kai sthsontai pasai ai eucai authV kai panteV oi orismoi ouV wrisato kata thV yuchV authV menousin auth

6. ean de ananeuwn ananeush o pathr authV h an hmera akoush pasaV taV eucaV authV kai touV orismouV ouV wrisato kata thV yuchV authV ou sthsontai kai kurioV kaqariei authn oti aneneusen o pathr authV

7. ean de genomenh genhtai andri kai ai eucai authV ep' auth kata thn diastolhn twn ceilewn authV ouV wrisato kata thV yuchV authV

8. kai akoush o anhr authV kai parasiwphsh auth h an hmera akoush kai outwV sthsontai pasai ai eucai authV kai oi orismoi authV ouV wrisato kata thV yuchV authV sthsontai

9. ean de ananeuwn ananeush o anhr authV h an hmera akoush pasai ai eucai authV kai oi orismoi authV ouV wrisato kata thV yuchV authV ou menousin oti o anhr aneneusen ap' authV kai kurioV kaqariei authn

10. kai euch chraV kai ekbeblhmenhV osa an euxhtai kata thV yuchV authV menousin auth

11. ean de en tw oikw tou androV authV h euch authV h o orismoV kata thV yuchV authV meq' orkou

12. kai akoush o anhr authV kai parasiwphsh auth kai mh ananeush auth kai sthsontai pasai ai eucai authV kai panteV oi orismoi authV ouV wrisato kata thV yuchV authV sthsontai kat' authV

13. ean de perielwn perielh o anhr authV h an hmera akoush panta osa ean exelqh ek twn ceilewn authV kata taV eucaV authV kai kata touV orismouV touV kata thV yuchV authV ou menei auth o anhr authV perieilen kai kurioV kaqarisei authn

14. pasa euch kai paV orkoV desmou kakwsai yuchn o anhr authV sthsei auth kai o anhr authV perielei

15. ean de siwpwn parasiwphsh auth hmeran ex hmeraV kai sthsei auth pasaV taV eucaV authV kai touV orismouV touV ep' authV sthsei auth oti esiwphsen auth th hmera h hkousen

16. ean de perielwn perielh authV meta thn hmeran hn hkousen kai lhmyetai thn amartian autou

17. tauta ta dikaiwmata osa eneteilato kurioV tw mwush ana meson androV kai gunaikoV autou kai ana meson patroV kai qugatroV en neothti en oikw patroV

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina