Löydetty 1603 Tulokset: Umwn

 • kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eiV thn odon umwn ou eineken exeklinate proV ton paida umwn kai eipan outwV poihson kaqwV eirhkaV (Gênesis 18, 5)

 • kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen (Gênesis 19, 2)

 • paroikoV kai parepidhmoV egw eimi meq' umwn dote oun moi kthsin tafou meq' umwn kai qayw ton nekron mou ap' emou (Gênesis 23, 4)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • kai eipen autoiV isaak ina ti hlqate proV me umeiV de emishsate me kai apesteilate me af' umwn (Gênesis 26, 27)

 • kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkaV autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia (Gênesis 27, 45)

 • kai eipen autaiV orw egw to proswpon tou patroV umwn oti ouk estin proV emou wV ecqeV kai trithn hmeran o de qeoV tou patroV mou hn met' emou (Gênesis 31, 5)

 • kai autai de oidate oti en pash th iscui mou dedouleuka tw patri umwn (Gênesis 31, 6)

 • o de pathr umwn parekrousato me kai hllaxen ton misqon mou twn deka amnwn kai ouk edwken autw o qeoV kakopoihsai me (Gênesis 31, 7)

 • kai afeilato o qeoV panta ta kthnh tou patroV umwn kai edwken moi auta (Gênesis 31, 9)

 • kai elalhsen emmwr autoiV legwn sucem o uioV mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika (Gênesis 34, 8)

 • epigambreusasqe hmin taV qugateraV umwn dote hmin kai taV qugateraV hmwn labete toiV uioiV umwn (Gênesis 34, 9)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina