Löydetty 1603 Tulokset: Umwn

 • kai agagete proV me ton adelfon umwn ton newteron kai gnwsomai oti ou kataskopoi este all' oti eirhnikoi este kai ton adelfon umwn apodwsw umin kai th gh emporeuesqe (Gênesis 42, 34)

 • o de eipen ou katabhsetai o uioV mou meq' umwn oti o adelfoV autou apeqanen kai autoV monoV kataleleiptai kai sumbhsetai auton malakisqhnai en th odw h an poreuhsqe kai kataxete mou to ghraV meta luphV eiV adou (Gênesis 42, 38)

 • eipen de autw ioudaV legwn diamarturia diamemarturhtai hmin o anqrwpoV legwn ouk oyesqe to proswpon mou ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h (Gênesis 43, 3)

 • ei de mh apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn ou poreusomeqa o gar anqrwpoV eipen hmin legwn ouk oyesqe mou to proswpon ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h (Gênesis 43, 5)

 • oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn (Gênesis 43, 7)

 • eipen de autoiV israhl o pathr autwn ei outwV estin touto poihsate labete apo twn karpwn thV ghV en toiV aggeioiV umwn kai katagagete tw anqrwpw dwra thV rhtinhV kai tou melitoV qumiama kai stakthn kai tereminqon kai karua (Gênesis 43, 11)

 • kai to argurion disson labete en taiV cersin umwn to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV umwn apostreyate meq' umwn mhpote agnohma estin (Gênesis 43, 12)

 • kai ton adelfon umwn labete kai anastanteV katabhte proV ton anqrwpon (Gênesis 43, 13)

 • o de qeoV mou dwh umin carin enantion tou anqrwpou kai aposteilai ton adelfon umwn ton ena kai ton beniamin egw men gar kaqa hteknwmai hteknwmai (Gênesis 43, 14)

 • eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton sumewn (Gênesis 43, 23)

 • hrwthsen de autouV pwV ecete kai eipen autoiV ei ugiainei o pathr umwn o presbuteroV on eipate eti zh (Gênesis 43, 27)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV iwshf eiden beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen outoV o adelfoV umwn o newteroV on eipate proV me agagein kai eipen o qeoV elehsai se teknon (Gênesis 43, 29)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina