Löydetty 506 Tulokset: hmin

 • kai eipan oi presbuteroi galaad proV iefqae ouc outwV nun hlqomen proV se kai sumporeush hmin kai polemhsomen en toiV uioiV ammwn kai esh hmin eiV kefalhn pasin toiV katoikousin galaad (Juízes 11, 8)

 • kai eipen autw h gunh autou ei ebouleto kurioV qanatwsai hmaV ouk an edexato ek twn ceirwn hmwn olokautwma kai qusian kai ouk an efwtisen hmaV panta tauta kai ouk an akousta epoihsen hmin tauta (Juízes 13, 23)

 • kai eipan autoiV paV anhr iouda ina ti anebhte ef' hmaV kai eipan oi allofuloi dhsai ton samywn kai poihsai autw on tropon epoihsen hmin (Juízes 15, 10)

 • kai katebhsan treiV ciliadeV andrwn ex iouda epi thn ophn thV petraV htam kai eipan proV samywn ouk oidaV oti arcousin hmwn oi allofuloi kai ina ti tauta epoihsaV hmin kai eipen autoiV samywn kaqwV epoihsan hmin outwV epoihsa autoiV (Juízes 15, 11)

 • kai eipan proV auton kwfeuson epiqeV thn ceira sou epi to stoma sou kai elqe meq' hmwn kai esh hmin eiV patera kai eiV ierea mh beltion einai se ierea oikou androV enoV h ginesqai se ierea fulhV kai suggeneiaV en israhl (Juízes 18, 19)

 • kai anesthsan kai anebhsan eiV baiqhl kai ephrwthsan en tw qew kai eipan oi uioi israhl tiV anabhsetai hmin afhgoumenoV polemhsai meta beniamin kai eipen kurioV ioudaV anabhsetai afhgoumenoV (Juízes 20, 18)

 • kai eipen nwemin th numfh authV euloghtoV estin tw kuriw oti ouk egkatelipen to eleoV autou meta twn zwntwn kai meta twn teqnhkotwn kai eipen auth nwemin eggizei hmin o anhr ek twn agcisteuontwn hmaV estin (Rute 2, 20)

 • kai efobhqhsan oi allofuloi kai eipon outoi oi qeoi hkasin proV autouV eiV thn parembolhn ouai hmin exelou hmaV kurie shmeron oti ou gegonen toiauth ecqeV kai trithn (I Samuel 4, 7)

 • ouai hmin tiV exeleitai hmaV ek ceiroV twn qewn twn sterewn toutwn outoi oi qeoi oi pataxanteV thn aigupton en pash plhgh kai en th erhmw (I Samuel 4, 8)

 • krataiousqe kai ginesqe eiV andraV allofuloi mhpote douleushte toiV ebraioiV kaqwV edouleusan hmin kai esesqe eiV andraV kai polemhsate autouV (I Samuel 4, 9)

 • kai kalousin allofuloi touV iereiV kai touV manteiV kai touV epaoidouV autwn legonteV ti poihswmen th kibwtw kuriou gnwrisate hmin en tini aposteloumen authn eiV ton topon authV (I Samuel 6, 2)

 • kai oyesqe ei eiV odon oriwn authV poreusetai kata baiqsamuV autoV pepoihken hmin thn kakian tauthn thn megalhn kai ean mh kai gnwsomeqa oti ou ceir autou hptai hmwn alla sumptwma touto gegonen hmin (I Samuel 6, 9)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina