1. Jézus ezután bejárja Galileát, Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek.

2. Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.

3. Ezért testvérei így szóltak hozzá: "Kelj útra, és menj el Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet.

4. Hisz senki sem mûködik titokban, ha azt akarja, hogy tudomást szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyenekre, akkor lépj a világ színe elé."

5. Testvérei sem hittek ugyanis benne.

6. Jézus ezt válaszolta nekik: "Nekem még nem érkezett el az idõm, de nektek mindig megfelelõ az idõ.

7. Titeket nem gyûlölhet a világ, de engem gyûlöl, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tetteik.

8. Menjetek hát föl az ünnepre, én azonban nem megyek föl erre az ünnepre, mert még nem telt be az idõm."

9. Ezt mondta nekik, s ott maradt Galileában.

10. De azután, hogy testvérei fölmentek az ünnepre, õmaga is fölment, csak nem nyilvánosan, hanem titokban.

11. A zsidók keresték az ünnepen. "Hol van?" - kérdezgették,

12. s a nép körében sokat emlegették. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások meg azt, hogy félrevezeti a népet.

13. De a zsidóktól való félelmében senki sem beszélt nyíltan róla.

14. Amikor már eltelt az ünnep fele, Jézus fölment a templomba, és tanított.

15. A zsidók csodálkozva mondogatták: "Hogy ismerheti így az Írásokat, amikor nem is tanulta?"

16. Jézus így felelt nekik: "Tanításom nem tõlem való, hanem attól, aki küldött.

17. Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyõzõdhet róla, vajon Istentõl való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek.

18. Aki magától beszél, a saját dicsõségét keresi. Aki azonban annak dicsõségén munkálkodik, aki õt küldte, az igaz, s nincs benne hamisság.

19. Hát nem adott nektek Mózes törvényt? Mégsem tartja meg egyiketek sem a törvényt. Miért törtök az életemre?"

20. "Te ördögtõl megszállott - szólt közbe a nép -, ugyan ki tör az életedre?"

21. Jézus azonban folytatta: "Egyetlen egy tettet vittem végbe, s mindnyájan megütköztök rajta.

22. Mózes parancsot adott a körülmetélésre - bár nem Mózestõl eredt, hanem az õsatyáktól -, és szombaton is elvégzitek a körülmetélést.

23. Ha tehát szombaton is körülmetélkedhet az ember, hogy Mózes törvénye csorbát ne szenvedjen, miért acsarkodtok ellenem, amiért egy embert meggyógyítottam szombaton?

24. Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!"

25. A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: "Ugye, ez az, akit halálra keresnek?

26. S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem gyõzõdtek meg róla az elöljárók, hogy õ a Messiás?

27. Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való."

28. Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: "Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek.

29. Én azonban ismerem, mert tõle vagyok és õ küldött."

30. Erre el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.

31. A népbõl sokan hittek benne. "Hát több csodajelet visz végbe, ha eljön a Messiás, mint amennyit ez végbevitt?" - kérdezgették.

32. A farizeusoknak fülükbe jutott, hogy a nép titokban így beszél róla. Ezért a fõpapok és a farizeusok elküldték szolgáikat, hogy fogják el.

33. Ekkor Jézus azt mondta: "Már csak rövid ideig vagyok veletek, aztán visszatérek ahhoz, aki küldött.

34. Keresni fogtok, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek."

35. Erre a zsidók tanakodni kezdtek: "Vajon hová akar menni, ahol nem találjuk meg? Csak nem a szórványban élõ görögökhöz készül, hogy tanítsa õket?

36. Mit jelent, amit mondott: Keresni fogtok, de nem találtok, s ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?"

37. Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék,

38. aki hisz bennem: belsejébõl az Írás szava szerint élõ víz folyói fakadnak."

39. Ezt a Lélekrõl mondta, amelyben a benne hívõk részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsõült meg Jézus.

40. E szavak hallatára a népbõl némelyek így beszéltek: "Valóban ez a Próféta!"

41. Mások meg: "Õ a Messiás!" De voltak, akik így vélekedtek: "Hát jöhet a Messiás Galileából?

42. Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie."

43. Így szakadás támadt miatta a nép közt.

44. Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet.

45. A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdõre vonták õket: "Miért nem hoztátok magatokkal?"

46. A szolgák mentegetõztek: "Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél."

47. Erre a farizeusok megkérdezték tõlük: "Csak nem vezetett titeket is félre?

48. Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül?

49. Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvénybõl."

50. Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik:

51. "Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy elõször meghallgatták s meggyõzõdtek volna róla, hogy mit tett?"

52. De azt mondták neki: "Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta."

53. Ezután mindnyájan hazamentek.





“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina