1. kai ekalesen mwushV pantaV touV uiouV israhl kai eipen proV autouV umeiV ewrakate panta osa epoihsen kurioV en gh aiguptw enwpion umwn faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou

2. touV peirasmouV touV megalouV ouV ewrakasin oi ofqalmoi sou ta shmeia kai ta terata ta megala ekeina

3. kai ouk edwken kurioV o qeoV umin kardian eidenai kai ofqalmouV blepein kai wta akouein ewV thV hmeraV tauthV

4. kai hgagen umaV tessarakonta eth en th erhmw ouk epalaiwqh ta imatia umwn kai ta upodhmata umwn ou katetribh apo twn podwn umwn

5. arton ouk efagete oinon kai sikera ouk epiete ina gnwte oti outoV kurioV o qeoV umwn

6. kai hlqete ewV tou topou toutou kai exhlqen shwn basileuV esebwn kai wg basileuV thV basan eiV sunanthsin hmin en polemw kai epataxamen autouV

7. kai elabomen thn ghn autwn kai edwka authn en klhrw tw roubhn kai tw gaddi kai tw hmisei fulhV manassh

8. kai fulaxesqe poiein pantaV touV logouV thV diaqhkhV tauthV ina sunhte panta osa poihsete

9. umeiV esthkate panteV shmeron enantion kuriou tou qeou umwn oi arcifuloi umwn kai h gerousia umwn kai oi kritai umwn kai oi grammatoeisagwgeiV umwn paV anhr israhl

10. ai gunaikeV umwn kai ta ekgona umwn kai o proshlutoV o en mesw thV parembolhV umwn apo xulokopou umwn kai ewV udroforou umwn

11. parelqein en th diaqhkh kuriou tou qeou sou kai en taiV araiV autou osa kurioV o qeoV sou diatiqetai proV se shmeron

12. ina sthsh se autw eiV laon kai autoV estai sou qeoV on tropon eipen soi kai on tropon wmosen toiV patrasin sou abraam kai isaak kai iakwb

13. kai ouc umin monoiV egw diatiqemai thn diaqhkhn tauthn kai thn aran tauthn

14. alla kai toiV wde ousi meq' hmwn shmeron enantion kuriou tou qeou umwn kai toiV mh ousin meq' hmwn wde shmeron

15. oti umeiV oidate wV katwkhsamen en gh aiguptw kai parhlqomen en mesw twn eqnwn ouV parhlqete

16. kai eidete ta bdelugmata autwn kai ta eidwla autwn xulon kai liqon argurion kai crusion a estin par' autoiV

17. mh tiV estin en umin anhr h gunh h patria h fulh tinoV h dianoia exeklinen apo kuriou tou qeou umwn poreuesqai latreuein toiV qeoiV twn eqnwn ekeinwn mh tiV estin en umin riza anw fuousa en colh kai pikria

18. kai estai ean akoush ta rhmata thV araV tauthV kai epifhmishtai en th kardia autou legwn osia moi genoito oti en th apoplanhsei thV kardiaV mou poreusomai ina mh sunapolesh o amartwloV ton anamarthton

19. ou mh qelhsh o qeoV euilateusai autw all' h tote ekkauqhsetai orgh kuriou kai o zhloV autou en tw anqrwpw ekeinw kai kollhqhsontai en autw pasai ai arai thV diaqhkhV tauthV ai gegrammenai en tw bibliw tou nomou toutou kai exaleiyei kurioV to onoma autou ek thV upo ton ouranon

20. kai diastelei auton kurioV eiV kaka ek pantwn twn uiwn israhl kata pasaV taV araV thV diaqhkhV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou

21. kai erousin h genea h etera oi uioi umwn oi anasthsontai meq' umaV kai o allotrioV oV an elqh ek ghV makroqen kai oyontai taV plhgaV thV ghV ekeinhV kai taV nosouV authV aV apesteilen kurioV ep' authn

22. qeion kai ala katakekaumenon pasa h gh authV ou sparhsetai oude anatelei oude mh anabh ep' authn pan clwron wsper katestrafh sodoma kai gomorra adama kai sebwim aV katestreyen kurioV en qumw kai orgh

23. kai erousin panta ta eqnh dia ti epoihsen kurioV outwV th gh tauth tiV o qumoV thV orghV o megaV outoV

24. kai erousin oti kateliposan thn diaqhkhn kuriou tou qeou twn paterwn autwn a dieqeto toiV patrasin autwn ote exhgagen autouV ek ghV aiguptou

25. kai poreuqenteV elatreusan qeoiV eteroiV kai prosekunhsan autoiV oiV ouk hpistanto oude dieneimen autoiV

26. kai wrgisqh qumw kurioV epi thn ghn ekeinhn epagagein ep' authn kata pasaV taV kataraV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou

27. kai exhren autouV kurioV apo thV ghV autwn en qumw kai orgh kai paroxusmw megalw sfodra kai exebalen autouV eiV ghn eteran wsei nun

28. ta krupta kuriw tw qew hmwn ta de fanera hmin kai toiV teknoiV hmwn eiV ton aiwna poiein panta ta rhmata tou nomou toutou

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina