1. upolabwn de baldad o saucithV legei

2. mecri tinoV ou paush episceV ina kai autoi lalhswmen

3. dia ti wsper tetrapoda sesiwphkamen enantion sou

4. kecrhtai soi orgh ti gar ean su apoqanhV aoikhtoV h up' ouranon h katastrafhsetai orh ek qemeliwn

5. kai fwV asebwn sbesqhsetai kai ouk apobhsetai autwn h flox

6. to fwV autou skotoV en diaith o de lucnoV ep' autw sbesqhsetai

7. qhreusaisan elacistoi ta uparconta autou sfalai de autou h boulh

8. embeblhtai de o pouV autou en pagidi en diktuw elicqeih

9. elqoisan de ep' auton pagideV katiscusei ep' auton diywntaV

10. kekruptai en th gh scoinion autou kai h sullhmyiV autou epi tribwn

11. kuklw olesaisan auton odunai polloi de peri podaV autou elqoisan en limw stenw

12. ptwma de autw htoimastai exaision

13. brwqeihsan autou klwneV podwn katedetai de ta wraia autou qanatoV

14. ekrageih de ek diaithV autou iasiV scoih de auton anagkh aitia basilikh

15. kataskhnwsei en th skhnh autou en nukti autou katasparhsontai ta eupreph autou qeiw

16. upokatwqen ai rizai autou xhranqhsontai kai epanwqen epipeseitai qerismoV autou

17. to mnhmosunon autou apoloito ek ghV kai uparcei onoma autw epi proswpon exwterw

18. apwseien auton ek fwtoV eiV skotoV

19. ouk estai epignwstoV en law autou oude seswsmenoV en th up' ouranon o oikoV autou all' en toiV autou zhsontai eteroi

20. ep' autw estenaxan escatoi prwtouV de escen qauma

21. outoi eisin oikoi adikwn outoV de o topoV twn mh eidotwn ton kurion

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina