1. upolabwn de iwb legei tw kuriw

2. oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen

3. tiV gar estin o kruptwn se boulhn feidomenoV de rhmatwn kai se oietai kruptein tiV de anaggelei moi a ouk hdein megala kai qaumasta a ouk hpistamhn

4. akouson de mou kurie ina kagw lalhsw erwthsw de se su de me didaxon

5. akohn men wtoV hkouon sou to proteron nuni de o ofqalmoV mou eoraken se

6. dio efaulisa emauton kai etakhn hghmai de emauton ghn kai spodon

7. egeneto de meta to lalhsai ton kurion panta ta rhmata tauta tw iwb eipen o kurioV elifaV tw qaimanith hmarteV su kai oi duo filoi sou ou gar elalhsate enwpion mou alhqeV ouden wsper o qerapwn mou iwb

8. nun de labete epta moscouV kai epta kriouV kai poreuqhte proV ton qeraponta mou iwb kai poihsei karpwsin peri umwn iwb de o qerapwn mou euxetai peri umwn oti ei mh proswpon autou lhmyomai ei mh gar di' auton apwlesa an umaV ou gar elalhsate alhqeV kata tou qerapontoV mou iwb

9. eporeuqh de elifaV o qaimanithV kai baldad o saucithV kai swfar o minaioV kai epoihsan kaqwV sunetaxen autoiV o kurioV kai elusen thn amartian autoiV dia iwb

10. o de kurioV huxhsen ton iwb euxamenou de autou kai peri twn filwn autou afhken autoiV thn amartian edwken de o kurioV dipla osa hn emprosqen iwb eiV diplasiasmon

11. hkousan de panteV oi adelfoi autou kai ai adelfai autou panta ta sumbebhkota autw kai hlqon proV auton kai panteV osoi hdeisan auton ek prwtou fagonteV de kai pionteV par' autw parekalesan auton kai eqaumasan epi pasin oiV ephgagen autw o kurioV edwken de autw ekastoV amnada mian kai tetradracmon crusoun ashmon

12. o de kurioV euloghsen ta escata iwb h ta emprosqen hn de ta kthnh autou probata muria tetrakiscilia kamhloi exakisciliai zeugh bown cilia onoi qhleiai nomadeV ciliai

13. gennwntai de autw uioi epta kai qugatereV treiV

14. kai ekalesen thn men prwthn hmeran thn de deuteran kasian thn de trithn amalqeiaV keraV

15. kai ouc eureqhsan kata taV qugateraV iwb beltiouV autwn en th up' ouranon edwken de autaiV o pathr klhronomian en toiV adelfoiV

16. ezhsen de iwb meta thn plhghn eth ekaton ebdomhkonta ta de panta ezhsen eth diakosia tessarakonta oktw kai eiden iwb touV uiouV autou kai touV uiouV twn uiwn autou tetarthn genean

17. kai eteleuthsen iwb presbuteroV kai plhrhV hmerwn [17a] gegraptai de auton palin anasthsesqai meq' wn o kurioV anisthsin [17b] outoV ermhneuetai ek thV suriakhV biblou en men gh katoikwn th ausitidi epi toiV orioiV thV idoumaiaV kai arabiaV prouphrcen de autw onoma iwbab [17c] labwn de gunaika arabissan genna uion w onoma ennwn hn de autoV patroV men zare twn hsau uiwn uioV mhtroV de bosorraV wste einai auton pempton apo abraam [17d] kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en edwm hV kai autoV hrxen cwraV prwtoV balak o tou bewr kai onoma th polei autou dennaba meta de balak iwbab o kaloumenoV iwb meta de touton asom o uparcwn hgemwn ek thV qaimanitidoV cwraV meta de touton adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim [17e] oi de elqonteV proV auton filoi elifaV twn hsau uiwn qaimanwn basileuV baldad o saucaiwn turannoV swfar o minaiwn basileuV .

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina