1. Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na èelu za pokojnikom.

2. TÓa ti si narod posveæen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe izmeðu svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina.

3. Ništa odvratno nemojte jesti.

4. Ovo su životinje koje možete jesti: vol, ovca, koza,

5. jelen, srna, srndaæ, kozorog, antilopa, bivol i divokoza;

6. možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa.

7. Samo od preživaèa ili od životinja s razdvojenim èaporcima ne možete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preživaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas neèiste.

8. A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas neèista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati.

9. A od svega što u vodi živi ovo možete jesti: što god ima ljuske i peraje, možete jesti.

10. A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas neèisto.

11. Svaku èistu pticu možete jesti.

12. Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba,

13. tetrijeba, sokola bilo koje vrste;

14. gavrana bilo koje vrste;

15. noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste;

16. sove, jejine i labuda;

17. pelikana, bijelog strvinara i gnjurca;

18. rode, èaplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša.

19. Svi krilati kukci neka su za vas neèisti - ne smijete ih jesti.

20. Sve krilato èisto možete jesti.

21. Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuðincu. Jer ti si narod posveæen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke!

22. Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese.

23. A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazoènosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako nauèiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga.

24. Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi,

25. prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj.

26. Ondje za novac kupi što želiš: goveèe, sitno živinèe, vino ili opojno piæe - što god ti duša zaželi. Ondje u nazoènosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji ukuæani.

27. Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni baštine s tobom.

28. Na kraju svake treæe godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata.

29. Pa neka doðe levit - jer nema udjela ni baštine s tobom - došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako æe te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina