1. Potom Mojsije i starješine izraelske nalože narodu: "Vršite sve zapovijedi što vam ih danas nareðujem.

2. Onog dana kad prijeðete preko Jordana u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje; kreèom ga okreèi

3. i na njemu ispiši sve rijeèi ovoga Zakona u trenutku kad budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom teèe med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih.

4. Kada, dakle, prijeðeš preko Jordana, onda to kamenje, kako ti danas zapovijedam, podigni na brdu Ebalu i okreèi ga kreèom.

5. Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi, Bogu svome - žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvožða.

6. Žrtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome.

7. Prinosi i prièesnice i ondje ih blaguj, radujuæi se pred Jahvom, Bogom svojim.

8. Ispiši na tom kamenju sve rijeèi ovoga Zakona: ureži ih dobro."

9. Zatim Mojsije i levitski sveæenici rekoše svemu Izraelu: "Pozor, Izraele, i slušaj! Danas si postao narodom Jahve, Boga svoga.

10. Zato slušaj glas Jahve, Boga svoga, i vrši zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas nareðujem."

11. Onoga dana naredi Mojsije narodu:

12. "Kad prijeðete preko Jordana, neka ova plemena: Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod.

13. A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali.

14. Neka onda Levijevci preuzmu rijeè i jakim glasom reknu svim Izraelcima:

15. 'Proklet bio tko naèini kumira, klesana ili livena - zazor Jahvi, djelo rukotvorca, sve ako ga stavi i na potajno mjesto.' - I sav narod neka odgovori: 'Amen!'

16. 'Proklet bio koji vrijeða oca svoga i majku svoju!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

17. 'Proklet bio koji pomakne meðaš susjedov!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

18. 'Proklet bio koji slijepca zavede na stranputicu!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

19. 'Proklet bio koji krnji prava došljaka, sirote i udovice!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

20. 'Proklet bio koji legne sa ženom oca svoga, jer je razgrnuo pokrivaè oca svoga!'- I sav narod neka reèe: 'Amen!'

21. 'Proklet bio koji legne s bilo kakvom životinjom!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

22. 'Proklet bio koji legne sa svojom sestrom, bila ona kæi njegova oca ili kæi njegove majke.' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

23. 'Proklet bio koji legne s punicom svojom!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

24. 'Proklet bio koji ubije bližnjega svoga iz potaje!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

25. 'Proklet bio koji primi mito da smrt donese nevinome!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

26. 'Proklet bio koji ne bude držao rijeèi ovoga Zakona i vršio ih!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina