1. "A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas uèim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaših.

2. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem.

3. Vidjeli ste svojim oèima što je Jahve uèinio s Baal Peorom: jer Jahve, Bog tvoj, iskorijenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio Baal Peora.

4. A svi vi koji se èvrsto držite Jahve, Boga svoga, živi ste i danas.

5. Ja sam vas, eto, pouèio o zakonima i uredbama, kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete.

6. Držite ih i vršite: to æe u oèima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni èuju za sve ove zakone, reæi æe: 'Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.'

7. Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo?

8. Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim?

9. Zato pazi i dobro se èuvaj da ne zaboraviš dogaðaje što si ih svojim oèima vidio; neka ti ne išèeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouèi o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.

10. Onog dana kad si stajao na Horebu pred Jahvom, Bogom svojim, Jahve mi je rekao: 'Skupi mi narod! Hoæu da èuju moje rijeèi, da me se nauèe bojati sve vrijeme što budu živjeli na zemlji te da o njima pouèe i svoju djecu.'

11. Vi ste se onda primakli i stali pod brdo. S usplamtjeloga brda plamen je sukljao do sred neba zamraèena tmastim oblakom.

12. Isred ognja Jahve je govorio vama; èuli ste zvuk rijeèi, ali lika niste nazreli - ništa osim glasa.

13. Objavio vam je svoj Savez i naložio vam da ga vršite - Deset zapovijedi, što ih ispisa na dvije kamene ploèe.

14. A meni je Jahve naredio da vas pouèim o zakonima i uredbama što æete ih vršiti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete.

15. Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog vaš, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika,

16. da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa muškoga ili ženskoga oblièja,

17. ni oblièja kakve životinje što je na zemlji, ni oblièja kakve ptice što pod nebom lijeta,

18. ni oblièja bilo èega što po zemlji gmiže, ni oblièja kakve ribe što je u vodi pod zemljom

19. i da se ne bi, kad digneš svoje oèi prema nebu te vidiš sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanjaš i da im iskazuješ štovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom.

20. A vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta - iz one peæi ražarene - da postanete narod njegove baštine, to što ste danas.

21. Ali se zbog vas Jahve na me razljutio i zakleo da ja neæu prijeæi preko Jordana i uniæi u blaženu zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.

22. Tako, ja æu umrijeti u ovoj zemlji; ja preko Jordana neæu prijeæi. A vi æete prijeæi i zaposjesti onu krasnu zemlju.

23. Zato pazite da ne zaboravljate Saveza što ga je Jahve, Bog vaš, sklopio s vama te sebi ne pravite klesanih likova bilo èega što je Jahve, Bog tvoj, zabranio.

24. Jer Jahve, Bog tvoj, oganj je što proždire; on je Bog ljubomoran.

25. Kad budete izrodili djecu i unuèad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se praveæi sebi bilo kakve klesane likove i èineæi zlo u oèima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdžbu izazovete,

26. znajte - uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlju - da æe vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je zaposjednete: neæete dugo u njoj živjeti nego æete biti iskorijenjeni.

27. Jahve æe vas raspršiti po narodima i ostat æe vas samo malen broj meðu narodima meðu koje vas Jahve odvede.

28. Ondje æete se klanjati bogovima što su ih ljudske ruke naèinile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni èuti, ni jesti ni mirisati.

29. Ondje æeš tražiti Jahvu, Boga svoga. I naæi æeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom.

30. U nevolji tvojoj snaæi æe te sve to, ali u posljednje vrijeme ti æeš se obratiti Jahvi, Bogu svomu, i poslušati njegov glas.

31. TÓa Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan; neæe te on zapustiti ni upropastiti niti æe zaboraviti Saveza što ga je pod zakletvom sklopio s ocima tvojim.

32. Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio èovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako velièanstvena dogaðaja? Je li se što takvo èulo?

33. Je li ikad koji narod èuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti èuo i na životu ostao?

34. Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, èudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oèi, uèinio za vas Jahve, Bog vaš, u Egiptu?

35. Tebi je to pokazano da znaš da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega.

36. S neba ti se oglasio svojim glasom da te pouèi; dopustio ti je da vidiš njegov veliki oganj na zemlji; i isred ognja èuo si njegove rijeèi.

37. Zbog toga što je ljubio oèeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo; on, glavom, izveo te iz Egipta svojom silnom moæi;

38. ispred tebe rastjerao je narode, i brojnije i jaèe od tebe, da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u baštinu, kao što je i danas.

39. Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji - drugoga nema.

40. Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek."

41. Tada Mojsije izabra tri grada preko Jordana, na istoènoj strani,

42. kamo æe se moæi skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga bližnjega a da prije nije imao mržnje prema njemu: da bi, bježeæi u koji od ovih gradova, mogao spasiti svoj život.

43. To su: Bezer u pustinji, u zemlji Mišoru, za Rubenovce; Ramot u Gileadu za Gadovce, i Golan u Bašanu za Manašeovce.

44. Ovo je Zakon što ga je Mojsije postavio pred Izraelce;

45. ovo su upute, zakoni i uredbe što ih je Mojsije dao Izraelcima kad su izišli iz Egipta,

46. s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu i koga su potukli Mojsije i Izraelci pošto iziðoše iz Egipta.

47. Njegovu su zemlju zauzeli i zemlju bašanskoga kralja Oga, dvaju amorejskih kraljeva koji su živjeli preko Jordana na istoku,

48. od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, do brda Sirjona, to jest Hermona,

49. i svu Arabu preko Jordana, s istoka do mora u Arabi, pod obroncima Pisge.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina