Trouvé 938 Résultats pour: egeneto

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legonteV idou tetoken melca kai auth uiouV nacwr tw adelfw sou (Gênesis 22, 20)

 • egeneto de h zwh sarraV eth ekaton eikosi epta (Gênesis 23, 1)

 • kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en th dianoia kai idou rebekka exeporeueto h tecqeisa baqouhl uiw melcaV thV gunaikoV nacwr adelfou de abraam ecousa thn udrian epi twn wmwn authV (Gênesis 24, 15)

 • egeneto de hnika epausanto pasai ai kamhloi pinousai elaben o anqrwpoV enwtia crusa ana dracmhn olkhV kai duo yelia epi taV ceiraV authV deka cruswn olkh autwn (Gênesis 24, 22)

 • kai egeneto hnika eiden ta enwtia kai ta yelia epi taV ceiraV thV adelfhV autou kai ote hkousen ta rhmata rebekkaV thV adelfhV autou legoushV outwV lelalhken moi o anqrwpoV kai hlqen proV ton anqrwpon esthkotoV autou epi twn kamhlwn epi thV phghV (Gênesis 24, 30)

 • kai egeneto pro tou suntelesai me lalounta en th dianoia euquV rebekka exeporeueto ecousa thn udrian epi twn wmwn kai katebh epi thn phghn kai udreusato eipa de auth potison me (Gênesis 24, 45)

 • egeneto de en tw akousai ton paida ton abraam twn rhmatwn toutwn prosekunhsen epi thn ghn kuriw (Gênesis 24, 52)

 • eishlqen de isaak eiV ton oikon thV mhtroV autou kai elaben thn rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh isaak peri sarraV thV mhtroV autou (Gênesis 24, 67)

 • egeneto de meta to apoqanein abraam euloghsen o qeoV isaak ton uion autou kai katwkhsen isaak para to frear thV orasewV (Gênesis 25, 11)

 • egeneto de limoV epi thV ghV cwriV tou limou tou proteron oV egeneto en tw cronw tw abraam eporeuqh de isaak proV abimelec basilea fulistiim eiV gerara (Gênesis 26, 1)

 • egeneto de polucronioV ekei parakuyaV de abimelec o basileuV gerarwn dia thV quridoV eiden ton isaak paizonta meta rebekkaV thV gunaikoV autou (Gênesis 26, 8)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina