Trouvé 938 Résultats pour: egeneto

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)

 • kai hrxanto ta epta eth tou limou ercesqai kaqa eipen iwshf kai egeneto limoV en pash th gh en de pash gh aiguptou hsan artoi (Gênesis 41, 54)

 • egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan (Gênesis 42, 35)

 • eipen de autoiV iakwb o pathr autwn eme hteknwsate iwshf ouk estin sumewn ouk estin kai ton beniamin lhmyesqe ep' eme egeneto panta tauta (Gênesis 42, 36)

 • egeneto de hnika sunetelesan katafagein ton siton on hnegkan ex aiguptou kai eipen autoiV o pathr autwn palin poreuqenteV priasqe hmin mikra brwmata (Gênesis 43, 2)

 • egeneto de hnika hlqomen eiV to katalusai kai hnoixamen touV marsippouV hmwn kai tode to argurion ekastou en tw marsippw autou to argurion hmwn en staqmw apestreyamen nun en taiV cersin hmwn (Gênesis 43, 21)

 • egeneto de hnika anebhmen proV ton paida sou patera de hmwn aphggeilamen autw ta rhmata tou kuriou (Gênesis 44, 24)

 • kai afhken fwnhn meta klauqmou hkousan de panteV oi aiguptioi kai akouston egeneto eiV ton oikon faraw (Gênesis 45, 2)

 • kai ekthsato iwshf pasan thn ghn twn aiguptiwn tw faraw apedonto gar oi aiguptioi thn ghn autwn tw faraw epekrathsen gar autwn o limoV kai egeneto h gh faraw (Gênesis 47, 20)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai aphggelh tw iwshf oti o pathr sou enocleitai kai analabwn touV duo uiouV autou ton manassh kai ton efraim hlqen proV iakwb (Gênesis 48, 1)

 • kai sunanebhsan met' autou kai armata kai ippeiV kai egeneto h parembolh megalh sfodra (Gênesis 50, 9)

 • egeneto de en taiV hmeraiV taiV pollaiV ekeinaiV megaV genomenoV mwushV exhlqen proV touV adelfouV autou touV uiouV israhl katanohsaV de ton ponon autwn ora anqrwpon aiguption tuptonta tina ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn israhl (Êxodo 2, 11)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina