Trouvé 938 Résultats pour: egeneto

 • egeneto de meta trimhnon aphggelh tw iouda legonteV ekpeporneuken qamar h numfh sou kai idou en gastri ecei ek porneiaV eipen de ioudaV exagagete authn kai katakauqhtw (Gênesis 38, 24)

 • egeneto de hnika etikten kai thde hn diduma en th gastri authV (Gênesis 38, 27)

 • egeneto de en tw tiktein authn o eiV proexhnegken thn ceira labousa de h maia edhsen epi thn ceira autou kokkinon legousa outoV exeleusetai proteroV (Gênesis 38, 28)

 • kai hn kurioV meta iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw aiguptiw (Gênesis 39, 2)

 • egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurioV ton oikon tou aiguptiou dia iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin toiV uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw (Gênesis 39, 5)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou touV ofqalmouV authV epi iwshf kai eipen koimhqhti met' emou (Gênesis 39, 7)

 • egeneto de toiauth tiV hmera eishlqen iwshf eiV thn oikian poiein ta erga autou kai ouqeiV hn twn en th oikia esw (Gênesis 39, 11)

 • kai egeneto wV eiden oti katelipen ta imatia autou en taiV cersin authV kai efugen kai exhlqen exw (Gênesis 39, 13)

 • egeneto de wV hkousen o kurioV autou ta rhmata thV gunaikoV autou osa elalhsen proV auton legousa outwV epoihsen moi o paiV sou kai equmwqh orgh (Gênesis 39, 19)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)

 • egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou (Gênesis 40, 20)

 • egeneto de meta duo eth hmerwn faraw eiden enupnion weto estanai epi tou potamou (Gênesis 41, 1)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina