1. kai eipen dauid o basileuV pash th ekklhsia salwmwn o uioV mou eiV on hretiken en autw kurioV neoV kai apaloV kai to ergon mega oti ouk anqrwpw h oikodomh all' h kuriw qew

2. kata pasan thn dunamin htoimaka eiV oikon qeou mou crusion argurion calkon sidhron xula liqouV soom kai plhrwsewV kai liqouV poluteleiV kai poikilouV kai panta liqon timion kai parion polun

3. kai eti en tw eudokhsai me en oikw qeou mou estin moi o peripepoihmai crusion kai argurion kai idou dedwka eiV oikon qeou mou eiV uyoV ektoV wn htoimaka eiV ton oikon twn agiwn

4. triscilia talanta crusiou tou ek soufir kai eptakiscilia talanta arguriou dokimou exaleifqhnai en autoiV touV toicouV tou ierou

5. dia ceiroV tecnitwn kai tiV o proqumoumenoV plhrwsai taV ceiraV autou shmeron kuriw

6. kai proequmhqhsan arconteV twn patriwn kai oi arconteV twn uiwn israhl kai oi ciliarcoi kai oi ekatontarcoi kai oi prostatai twn ergwn kai oi oikonomoi tou basilewV

7. kai edwkan eiV ta erga oikou kuriou crusiou talanta pentakiscilia kai crusouV muriouV kai arguriou talantwn deka ciliadaV kai calkou talanta muria oktakiscilia kai sidhrou talantwn ciliadaV ekaton

8. kai oiV eureqh par' autoiV liqoV edwkan eiV taV apoqhkaV oikou kuriou dia ceiroV iihl tou ghrswni

9. kai eufranqh o laoV uper tou proqumhqhnai oti en kardia plhrei proequmhqhsan tw kuriw kai dauid o basileuV eufranqh megalwV

10. kai euloghsen o basileuV dauid ton kurion enwpion thV ekklhsiaV legwn euloghtoV ei kurie o qeoV israhl o pathr hmwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV

11. soi kurie h megalwsunh kai h dunamiV kai to kauchma kai h nikh kai h iscuV oti su pantwn twn en tw ouranw kai epi thV ghV despozeiV apo proswpou sou tarassetai paV basileuV kai eqnoV

12. para sou o ploutoV kai h doxa su pantwn arceiV kurie o arcwn pashV archV kai en ceiri sou iscuV kai dunasteia kai en ceiri sou pantokratwr megalunai kai katiscusai ta panta

13. kai nun kurie exomologoumeqa soi kai ainoumen to onoma thV kauchsewV sou

14. kai tiV eimi egw kai tiV o laoV mou oti iscusamen proqumhqhnai soi kata tauta oti sa ta panta kai ek twn swn dedwkamen soi

15. oti paroikoi esmen enantion sou kai paroikounteV wV panteV oi patereV hmwn wV skia ai hmerai hmwn epi ghV kai ouk estin upomonh

16. kurie o qeoV hmwn pan to plhqoV touto o htoimaka oikodomhqhnai oikon tw onomati tw agiw sou ek ceiroV sou estin kai soi ta panta

17. kai egnwn kurie oti su ei o etazwn kardiaV kai dikaiosunhn agapaV en aplothti kardiaV proequmhqhn panta tauta kai nun ton laon sou ton eureqenta wde eidon en eufrosunh proqumhqenta soi

18. kurie o qeoV abraam kai isaak kai israhl twn paterwn hmwn fulaxon tauta en dianoia kardiaV laou sou eiV ton aiwna kai kateuqunon taV kardiaV autwn proV se

19. kai salwmwn tw uiw mou doV kardian agaqhn poiein taV entolaV sou kai ta marturia sou kai ta prostagmata sou kai tou epi teloV agagein thn kataskeuhn tou oikou sou

20. kai eipen dauid pash th ekklhsia euloghsate kurion ton qeon umwn kai euloghsen pasa h ekklhsia kurion ton qeon twn paterwn autwn kai kamyanteV ta gonata prosekunhsan tw kuriw kai tw basilei

21. kai equsen dauid tw kuriw qusiaV kai anhnegken olokautwmata tw qew th epaurion thV prwthV hmeraV moscouV ciliouV kriouV ciliouV arnaV ciliouV kai taV spondaV autwn kai qusiaV eiV plhqoV panti tw israhl

22. kai efagon kai epion enantion kuriou en ekeinh th hmera meta caraV kai ebasileusan ek deuterou ton salwmwn uion dauid kai ecrisan auton tw kuriw eiV basilea kai sadwk eiV ierwsunhn

23. kai ekaqisen salwmwn epi qronou dauid tou patroV autou kai eudokhqh kai ephkousan autou paV israhl

24. oi arconteV kai oi dunastai kai panteV uioi tou basilewV dauid patroV autou upetaghsan autw

25. kai emegalunen kurioV ton salwmwn epanwqen enantion pantoV israhl kai edwken autw doxan basilewV o ouk egeneto epi pantoV basilewV emprosqen autou

26. kai dauid uioV iessai ebasileusen epi israhl

27. eth tessarakonta en cebrwn eth epta kai en ierousalhm eth triakonta tria

28. kai eteleuthsen en ghrei kalw plhrhV hmerwn ploutw kai doxh kai ebasileusen salwmwn uioV autou ant' autou

29. oi de loipoi logoi tou basilewV dauid oi proteroi kai oi usteroi gegrammenoi eisin en logoiV samouhl tou blepontoV kai epi logwn naqan tou profhtou kai epi logwn gad tou blepontoV

30. peri pashV thV basileiaV autou kai thV dunasteiaV autou kai oi kairoi oi egenonto ep' autw kai epi ton israhl kai epi pasaV basileiaV thV ghV .

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina