1. ote de sunetelesan deipnounteV eishgagon twbian proV authn

2. o de poreuomenoV emnhsqh twn logwn rafahl kai elaben thn tefran twn qumiamatwn kai epeqhken thn kardian tou icquoV kai to hpar kai ekapnisen

3. ote de wsfranqh to daimonion thV osmhV efugen eiV ta anwtata aiguptou kai edhsen auto o aggeloV

4. wV de sunekleisqhsan amfoteroi anesth twbiaV apo thV klinhV kai eipen anasthqi adelfh kai proseuxwmeqa ina hmaV elehsh o kurioV

5. kai hrxato twbiaV legein euloghtoV ei o qeoV twn paterwn hmwn kai euloghton to onoma sou to agion kai endoxon eiV touV aiwnaV euloghsatwsan se oi ouranoi kai pasai ai ktiseiV sou

6. su epoihsaV adam kai edwkaV autw bohqon euan sthrigma thn gunaika autou ek toutwn egenhqh to anqrwpwn sperma su eipaV ou kalon einai ton anqrwpon monon poihswmen autw bohqon omoion autw

7. kai nun kurie ou dia porneian egw lambanw thn adelfhn mou tauthn all' ep' alhqeiaV epitaxon elehsai me kai tauth sugkataghrasai

8. kai eipen met' autou amhn

9. kai ekoimhqhsan amfoteroi thn nukta

10. kai anastaV ragouhl eporeuqh kai wruxen tafon legwn mh kai outoV apoqanh

11. kai hlqen ragouhl eiV thn oikian eautou

12. kai eipen edna th gunaiki autou aposteilon mian twn paidiskwn kai idetwsan ei zh ei de mh ina qaywmen auton kai mhdeiV gnw

13. kai eishlqen h paidiskh anoixasa thn quran kai euren touV duo kaqeudontaV

14. kai exelqousa aphggeilen autoiV oti zh

15. kai euloghsen ragouhl ton qeon legwn euloghtoV ei su o qeoV en pash eulogia kaqara kai agia kai eulogeitwsan se oi agioi sou kai pasai ai ktiseiV sou kai panteV oi aggeloi sou kai oi eklektoi sou eulogeitwsan se eiV pantaV touV aiwnaV

16. euloghtoV ei oti hufranaV me kai ouk egeneto moi kaqwV upenooun alla kata to polu eleoV sou epoihsaV meq' hmwn

17. euloghtoV ei oti hlehsaV duo monogeneiV poihson autoiV despota eleoV sunteleson thn zwhn autwn en ugieia meta eufrosunhV kai eleouV

18. ekeleusen de toiV oiketaiV cwsai ton tafon

19. kai epoihsen autoiV gamon hmerwn deka tessarwn

20. kai eipen autw ragouhl prin h suntelesqhnai taV hmeraV tou gamou enorkwV mh exelqein auton ean mh plhrwqwsin ai deka tessareV hmerai tou gamou

21. kai tote labonta to hmisu twn uparcontwn autou poreuesqai meta ugieiaV proV ton patera kai ta loipa otan apoqanw kai h gunh mou

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina