pronađen 2407 Rezultati za: Kuriou

 • en th skhnh tou marturiou exwqen tou katapetasmatoV tou epi thV diaqhkhV kausei auto aarwn kai oi uioi autou af' esperaV ewV prwi enantion kuriou nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn para twn uiwn israhl (Êxodo 27, 21)

 • kai qhseiV touV duo liqouV epi twn wmwn thV epwmidoV liqoi mnhmosunou eisin toiV uioiV israhl kai analhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl enanti kuriou epi twn duo wmwn autou mnhmosunon peri autwn (Êxodo 28, 12)

 • kai epiqhseiV epi to logeion thV krisewV thn dhlwsin kai thn alhqeian kai estai epi tou sthqouV aarwn otan eisporeuhtai eiV to agion enantion kuriou kai oisei aarwn taV kriseiV twn uiwn israhl epi tou sthqouV enantion kuriou dia pantoV (Êxodo 28, 30)

 • kai estai aarwn en tw leitourgein akousth h fwnh autou eisionti eiV to agion enantion kuriou kai exionti ina mh apoqanh (Êxodo 28, 35)

 • kai poihseiV petalon crusoun kaqaron kai ektupwseiV en autw ektupwma sfragidoV agiasma kuriou (Êxodo 28, 36)

 • kai estai epi tou metwpou aarwn kai exarei aarwn ta amarthmata twn agiwn osa an agiaswsin oi uioi israhl pantoV domatoV twn agiwn autwn kai estai epi tou metwpou aarwn dia pantoV dekton autoiV enanti kuriou (Êxodo 28, 38)

 • kai prosaxeiV ton moscon epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai epiqhsousin aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Êxodo 29, 10)

 • kai sfaxeiV ton moscon enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Êxodo 29, 11)

 • kai arton ena ex elaiou kai laganon en apo tou kanou twn azumwn twn proteqeimenwn enanti kuriou (Êxodo 29, 23)

 • kai epiqhseiV ta panta epi taV ceiraV aarwn kai epi taV ceiraV twn uiwn autou kai aforieiV autouV aforisma enanti kuriou (Êxodo 29, 24)

 • kai lhmyh auta ek twn ceirwn autwn kai anoiseiV epi to qusiasthrion thV olokautwsewV eiV osmhn euwdiaV enanti kuriou karpwma estin kuriw (Êxodo 29, 25)

 • kai lhmyh to sthqunion apo tou kriou thV teleiwsewV o estin aarwn kai aforieiV auto aforisma enanti kuriou kai estai soi en meridi (Êxodo 29, 26)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina