pronađen 2407 Rezultati za: Kuriou

 • egeneto de en th odw en tw katalumati sunhnthsen autw aggeloV kuriou kai ezhtei auton apokteinai (Êxodo 4, 24)

 • kai anhggeilen mwushV tw aarwn pantaV touV logouV kuriou ouV apesteilen kai panta ta shmeia a eneteilato autw (Êxodo 4, 28)

 • elalhsen de mwushV enanti kuriou legwn idou oi uioi israhl ouk eishkousan mou kai pwV eisakousetai mou faraw egw de alogoV eimi (Êxodo 6, 12)

 • kai eipen mwushV enantion kuriou idou egw iscnofwnoV eimi kai pwV eisakousetai mou faraw (Êxodo 6, 30)

 • o de eipen eiV aurion eipen oun wV eirhkaV ina eidhV oti ouk estin alloV plhn kuriou (Êxodo 8, 6)

 • idou ceir kuriou epestai en toiV kthnesin sou toiV en toiV pedioiV en te toiV ippoiV kai en toiV upozugioiV kai taiV kamhloiV kai bousin kai probatoiV qanatoV megaV sfodra (Êxodo 9, 3)

 • o foboumenoV to rhma kuriou twn qerapontwn faraw sunhgagen ta kthnh autou eiV touV oikouV (Êxodo 9, 20)

 • oV de mh prosescen th dianoia eiV to rhma kuriou afhken ta kthnh en toiV pedioiV (Êxodo 9, 21)

 • eipen de autw mwushV wV an exelqw thn polin ekpetasw taV ceiraV mou proV kurion kai ai fwnai pausontai kai h calaza kai o uetoV ouk estai eti ina gnwV oti tou kuriou h gh (Êxodo 9, 29)

 • kai legei mwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn (Êxodo 10, 9)

 • katespeuden de faraw kalesai mwushn kai aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eiV umaV (Êxodo 10, 16)

 • kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta eth exhlqen pasa h dunamiV kuriou ek ghV aiguptou (Êxodo 12, 41)


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina