pronađen 49 Rezultati za: adikia

 • kai emacesanto oi poimeneV gerarwn meta twn poimenwn isaak faskonteV autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatoV adikia hdikhsan gar auton (Gênesis 26, 20)

 • qeoV alhqina ta erga autou kai pasai ai odoi autou kriseiV qeoV pistoV kai ouk estin adikia dikaioV kai osioV kurioV (Deuteronômio 32, 4)

 • wmosa tw oikw hli ei exilasqhsetai adikia oikou hli en qumiamati kai en qusiaiV ewV aiwnoV (I Samuel 3, 14)

 • kai eipen saoul kurie o qeoV israhl ti oti ouk apekriqhV tw doulw sou shmeron ei en emoi h en iwnaqan tw uiw mou h adikia kurie o qeoV israhl doV dhlouV kai ean tade eiphV en tw law sou israhl doV dh osiothta kai klhroutai iwnaqan kai saoul kai o laoV exhlqen (I Samuel 14, 41)

 • kai poihseiV eleoV meta tou doulou sou oti eishgageV eiV diaqhkhn kuriou ton doulon sou meta seautou kai ei estin adikia en tw doulw sou qanatwson me su kai ewV tou patroV sou ina ti outwV eisageiV me (I Samuel 20, 8)

 • epi touV podaV autou kai eipen en emoi kurie mou h adikia lalhsatw dh h doulh sou eiV ta wta sou kai akouson thV doulhV sou logon (I Samuel 25, 24)

 • kai wmosen auth saoul legwn zh kurioV ei apanthsetai soi adikia en tw logw toutw (I Samuel 28, 10)

 • egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion kai ean elqh h adikia autou kai elegxw auton en rabdw andrwn kai en afaiV uiwn anqrwpwn (II Samuel 7, 14)

 • kai eipen abessalwm proV iwab idou apesteila proV se legwn hke wde kai apostelw se proV ton basilea legwn ina ti hlqon ek gedsour agaqon moi hn tou eti einai me ekei kai nun idou to proswpon tou basilewV ouk eidon ei de estin en emoi adikia kai qanatwson me (II Samuel 14, 32)

 • kai egeneto limoV en taiV hmeraiV dauid tria eth eniautoV ecomenoV eniautou kai ezhthsen dauid to proswpon tou kuriou kai eipen kurioV epi saoul kai epi ton oikon autou adikia dia to auton qanatw aimatwn peri ou eqanatwsen touV gabawnitaV (II Samuel 21, 1)

 • kai qhsomai topon tw law mou israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq' eauton kai ou merimnhsei eti kai ou prosqhsei adikia tou tapeinwsai auton kaqwV ap' archV (I Crônicas 17, 9)

 • kai nun genesqw foboV kuriou ef' umaV kai fulassete kai poihsete oti ouk estin meta kuriou qeou hmwn adikia oude qaumasai proswpon oude labein dwra (II Crônicas 19, 7)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina