1. prosece ourane kai lalhsw kai akouetw gh rhmata ek stomatoV mou

2. prosdokasqw wV uetoV to apofqegma mou kai katabhtw wV drosoV ta rhmata mou wsei ombroV ep' agrwstin kai wsei nifetoV epi corton

3. oti onoma kuriou ekalesa dote megalwsunhn tw qew hmwn

4. qeoV alhqina ta erga autou kai pasai ai odoi autou kriseiV qeoV pistoV kai ouk estin adikia dikaioV kai osioV kurioV

5. hmartosan ouk autw tekna mwmhta genea skolia kai diestrammenh

6. tauta kuriw antapodidote outw laoV mwroV kai ouci sofoV ouk autoV outoV sou pathr ekthsato se kai epoihsen se kai ektisen se

7. mnhsqhte hmeraV aiwnoV sunete eth geneaV genewn eperwthson ton patera sou kai anaggelei soi touV presbuterouV sou kai erousin soi

8. ote diemerizen o uyistoV eqnh wV diespeiren uiouV adam esthsen oria eqnwn kata ariqmon aggelwn qeou

9. kai egenhqh meriV kuriou laoV autou iakwb scoinisma klhronomiaV autou israhl

10. autarkhsen auton en gh erhmw en diyei kaumatoV en anudrw ekuklwsen auton kai epaideusen auton kai diefulaxen auton wV koran ofqalmou

11. wV aetoV skepasai nossian autou kai epi toiV neossoiV autou epepoqhsen dieiV taV pterugaV autou edexato autouV kai anelaben autouV epi twn metafrenwn autou

12. kurioV monoV hgen autouV kai ouk hn met' autwn qeoV allotrioV

13. anebibasen autouV epi thn iscun thV ghV eywmisen autouV genhmata agrwn eqhlasan meli ek petraV kai elaion ek stereaV petraV

14. bouturon bown kai gala probatwn meta steatoV arnwn kai kriwn uiwn taurwn kai tragwn meta steatoV nefrwn purou kai aima stafulhV epion oinon

15. kai efagen iakwb kai eneplhsqh kai apelaktisen o hgaphmenoV elipanqh epacunqh eplatunqh kai egkatelipen qeon ton poihsanta auton kai apesth apo qeou swthroV autou

16. parwxunan me ep' allotrioiV en bdelugmasin autwn exepikranan me

17. equsan daimonioiV kai ou qew qeoiV oiV ouk hdeisan kainoi prosfatoi hkasin ouV ouk hdeisan oi patereV autwn

18. qeon ton gennhsanta se egkatelipeV kai epelaqou qeou tou trefontoV se

19. kai eiden kurioV kai ezhlwsen kai parwxunqh di' orghn uiwn autou kai qugaterwn

20. kai eipen apostreyw to proswpon mou ap' autwn kai deixw ti estai autoiV ep' escatwn oti genea exestrammenh estin uioi oiV ouk estin pistiV en autoiV

21. autoi parezhlwsan me ep' ou qew parwrgisan me en toiV eidwloiV autwn kagw parazhlwsw autouV ep' ouk eqnei ep' eqnei asunetw parorgiw autouV

22. oti pur ekkekautai ek tou qumou mou kauqhsetai ewV adou katw katafagetai ghn kai ta genhmata authV flexei qemelia orewn

23. sunaxw eiV autouV kaka kai ta belh mou suntelesw eiV autouV

24. thkomenoi limw kai brwsei ornewn kai opisqotonoV aniatoV odontaV qhriwn apostelw eiV autouV meta qumou surontwn epi ghV

25. exwqen ateknwsei autouV macaira kai ek twn tamieiwn foboV neaniskoV sun parqenw qhlazwn meta kaqesthkotoV presbutou

26. eipa diasperw autouV pausw dh ex anqrwpwn to mnhmosunon autwn

27. ei mh di' orghn ecqrwn ina mh makrocroniswsin kai ina mh sunepiqwntai oi upenantioi mh eipwsin h ceir hmwn h uyhlh kai ouci kurioV epoihsen tauta panta

28. oti eqnoV apolwlekoV boulhn estin kai ouk estin en autoiV episthmh

29. ouk efronhsan sunienai tauta katadexasqwsan eiV ton epionta cronon

30. pwV diwxetai eiV ciliouV kai duo metakinhsousin muriadaV ei mh o qeoV apedoto autouV kai kurioV paredwken autouV

31. oti ouk estin wV o qeoV hmwn oi qeoi autwn oi de ecqroi hmwn anohtoi

32. ek gar ampelou sodomwn h ampeloV autwn kai h klhmatiV autwn ek gomorraV h stafulh autwn stafulh colhV botruV pikriaV autoiV

33. qumoV drakontwn o oinoV autwn kai qumoV aspidwn aniatoV

34. ouk idou tauta sunhktai par' emoi kai esfragistai en toiV qhsauroiV mou

35. en hmera ekdikhsewV antapodwsw en kairw otan sfalh o pouV autwn oti egguV hmera apwleiaV autwn kai parestin etoima umin

36. oti krinei kurioV ton laon autou kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai eiden gar paralelumenouV autouV kai ekleloipotaV en epagwgh kai pareimenouV

37. kai eipen kurioV pou eisin oi qeoi autwn ef' oiV epepoiqeisan ep' autoiV

38. wn to stear twn qusiwn autwn hsqiete kai epinete ton oinon twn spondwn autwn anasthtwsan kai bohqhsatwsan umin kai genhqhtwsan umin skepastai

39. idete idete oti egw eimi kai ouk estin qeoV plhn emou egw apoktenw kai zhn poihsw pataxw kagw iasomai kai ouk estin oV exeleitai ek twn ceirwn mou

40. oti arw eiV ton ouranon thn ceira mou kai omoumai th dexia mou kai erw zw egw eiV ton aiwna

41. oti paroxunw wV astraphn thn macairan mou kai anqexetai krimatoV h ceir mou kai antapodwsw dikhn toiV ecqroiV kai toiV misousin me antapodwsw

42. mequsw ta belh mou af' aimatoV kai h macaira mou katafagetai krea af' aimatoV traumatiwn kai aicmalwsiaV apo kefalhV arcontwn ecqrwn

43. eufranqhte ouranoi ama autw kai proskunhsatwsan autw panteV uioi qeou eufranqhte eqnh meta tou laou autou kai eniscusatwsan autw panteV aggeloi qeou oti to aima twn uiwn autou ekdikatai kai ekdikhsei kai antapodwsei dikhn toiV ecqroiV kai toiV misousin antapodwsei kai ekkaqariei kurioV thn ghn tou laou autou

44. kai egrayen mwushV thn wdhn tauthn en ekeinh th hmera kai edidaxen authn touV uiouV israhl kai eishlqen mwushV kai elalhsen pantaV touV logouV tou nomou toutou eiV ta wta tou laou autoV kai ihsouV o tou nauh

45. kai sunetelesen mwushV lalwn panti israhl

46. kai eipen proV autouV prosecete th kardia epi pantaV touV logouV toutouV ouV egw diamarturomai umin shmeron a enteleisqe toiV uioiV umwn fulassein kai poiein pantaV touV logouV tou nomou toutou

47. oti ouci logoV kenoV outoV umin oti auth h zwh umwn kai eneken tou logou toutou makrohmereusete epi thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn

48. kai elalhsen kurioV proV mwushn en th hmera tauth legwn

49. anabhqi eiV to oroV to abarin touto oroV nabau o estin en gh mwab kata proswpon iericw kai ide thn ghn canaan hn egw didwmi toiV uioiV israhl eiV katascesin

50. kai teleuta en tw orei eiV o anabaineiV ekei kai prosteqhti proV ton laon sou on tropon apeqanen aarwn o adelfoV sou en wr tw orei kai proseteqh proV ton laon autou

51. dioti hpeiqhsate tw rhmati mou en toiV uioiV israhl epi tou udatoV antilogiaV kadhV en th erhmw sin dioti ouc hgiasate me en toiV uioiV israhl

52. oti apenanti oyh thn ghn kai ekei ouk eiseleush

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina