1. tote hsen mwushV kai oi uioi israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legonteV aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan

2. bohqoV kai skepasthV egeneto moi eiV swthrian outoV mou qeoV kai doxasw auton qeoV tou patroV mou kai uywsw auton

3. kurioV suntribwn polemouV kurioV onoma autw

4. armata faraw kai thn dunamin autou erriyen eiV qalassan epilektouV anabataV tristataV katepontisen en eruqra qalassh

5. pontw ekaluyen autouV katedusan eiV buqon wsei liqoV

6. h dexia sou kurie dedoxastai en iscui h dexia sou ceir kurie eqrausen ecqrouV

7. kai tw plhqei thV doxhV sou sunetriyaV touV upenantiouV apesteilaV thn orghn sou kai katefagen autouV wV kalamhn

8. kai dia pneumatoV tou qumou sou diesth to udwr epagh wsei teicoV ta udata epagh ta kumata en mesw thV qalasshV

9. eipen o ecqroV diwxaV katalhmyomai meriw skula emplhsw yuchn mou anelw th macairh mou kurieusei h ceir mou

10. apesteilaV to pneuma sou ekaluyen autouV qalassa edusan wsei moliboV en udati sfodrw

11. tiV omoioV soi en qeoiV kurie tiV omoioV soi dedoxasmenoV en agioiV qaumastoV en doxaiV poiwn terata

12. exeteinaV thn dexian sou katepien autouV gh

13. wdhghsaV th dikaiosunh sou ton laon sou touton on elutrwsw parekalesaV th iscui sou eiV kataluma agion sou

14. hkousan eqnh kai wrgisqhsan wdineV elabon katoikountaV fulistiim

15. tote espeusan hgemoneV edwm kai arconteV mwabitwn elaben autouV tromoV etakhsan panteV oi katoikounteV canaan

16. epipesoi ep' autouV foboV kai tromoV megeqei bracionoV sou apoliqwqhtwsan ewV an parelqh o laoV sou kurie ewV an parelqh o laoV sou outoV on ekthsw

17. eisagagwn katafuteuson autouV eiV oroV klhronomiaV sou eiV etoimon katoikhthrion sou o kateirgasw kurie agiasma kurie o htoimasan ai ceireV sou

18. kurioV basileuwn ton aiwna kai ep' aiwna kai eti

19. oti eishlqen ippoV faraw sun armasin kai anabataiV eiV qalassan kai ephgagen ep' autouV kurioV to udwr thV qalasshV oi de uioi israhl eporeuqhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV

20. labousa de mariam h profhtiV h adelfh aarwn to tumpanon en th ceiri authV kai exhlqosan pasai ai gunaikeV opisw authV meta tumpanwn kai corwn

21. exhrcen de autwn mariam legousa aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan

22. exhren de mwushV touV uiouV israhl apo qalasshV eruqraV kai hgagen autouV eiV thn erhmon sour kai eporeuonto treiV hmeraV en th erhmw kai ouc huriskon udwr wste piein

23. hlqon de eiV merra kai ouk hdunanto piein ek merraV pikron gar hn dia touto epwnomasqh to onoma tou topou ekeinou pikria

24. kai diegogguzen o laoV epi mwushn legonteV ti piomeqa

25. ebohsen de mwushV proV kurion kai edeixen autw kurioV xulon kai enebalen auto eiV to udwr kai eglukanqh to udwr ekei eqeto autw dikaiwmata kai kriseiV kai ekei epeirasen auton

26. kai eipen ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshV kai enwtish taiV entolaiV autou kai fulaxhV panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon toiV aiguptioiV ouk epaxw epi se egw gar eimi kurioV o iwmenoV se

27. kai hlqosan eiV ailim kai hsan ekei dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn parenebalon de ekei para ta udata

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina