1. kai idwn o laoV oti kecroniken mwushV katabhnai ek tou orouV sunesth o laoV epi aarwn kai legousin autw anasthqi kai poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw

2. kai legei autoiV aarwn perielesqe ta enwtia ta crusa ta en toiV wsin twn gunaikwn umwn kai qugaterwn kai enegkate proV me

3. kai perieilanto paV o laoV ta enwtia ta crusa ta en toiV wsin autwn kai hnegkan proV aarwn

4. kai edexato ek twn ceirwn autwn kai eplasen auta en th grafidi kai epoihsen auta moscon cwneuton kai eipen outoi oi qeoi sou israhl oitineV anebibasan se ek ghV aiguptou

5. kai idwn aarwn wkodomhsen qusiasthrion katenanti autou kai ekhruxen aarwn legwn eorth tou kuriou aurion

6. kai orqrisaV th epaurion anebibasen olokautwmata kai proshnegken qusian swthriou kai ekaqisen o laoV fagein kai piein kai anesthsan paizein

7. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn badize to tacoV enteuqen katabhqi hnomhsen gar o laoV sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou

8. parebhsan tacu ek thV odou hV eneteilw autoiV epoihsan eautoiV moscon kai proskekunhkasin autw kai tequkasin autw kai eipan outoi oi qeoi sou israhl oitineV anebibasan se ek ghV aiguptou

10. kai nun eason me kai qumwqeiV orgh eiV autouV ektriyw autouV kai poihsw se eiV eqnoV mega

11. kai edehqh mwushV enanti kuriou tou qeou kai eipen ina ti kurie qumoi orgh eiV ton laon sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou en iscui megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw

12. mhpote eipwsin oi aiguptioi legonteV meta ponhriaV exhgagen autouV apokteinai en toiV oresin kai exanalwsai autouV apo thV ghV pausai thV orghV tou qumou sou kai ilewV genou epi th kakia tou laou sou

13. mnhsqeiV abraam kai isaak kai iakwb twn swn oiketwn oiV wmosaV kata seautou kai elalhsaV proV autouV legwn poluplhqunw to sperma umwn wsei ta astra tou ouranou tw plhqei kai pasan thn ghn tauthn hn eipaV dounai tw spermati autwn kai kaqexousin authn eiV ton aiwna

14. kai ilasqh kurioV peri thV kakiaV hV eipen poihsai ton laon autou

15. kai apostreyaV mwushV katebh apo tou orouV kai ai duo plakeV tou marturiou en taiV cersin autou plakeV liqinai katagegrammenai ex amfoterwn twn merwn autwn enqen kai enqen hsan gegrammenai

16. kai ai plakeV ergon qeou hsan kai h grafh grafh qeou estin kekolammenh en taiV plaxin

17. kai akousaV ihsouV thn fwnhn tou laou krazontwn legei proV mwushn fwnh polemou en th parembolh

18. kai legei ouk estin fwnh exarcontwn kat' iscun oude fwnh exarcontwn trophV alla fwnhn exarcontwn oinou egw akouw

19. kai hnika hggizen th parembolh ora ton moscon kai touV corouV kai orgisqeiV qumw mwushV erriyen apo twn ceirwn autou taV duo plakaV kai sunetriyen autaV upo to oroV

20. kai labwn ton moscon on epoihsan katekausen auton en puri kai kathlesen auton lepton kai espeiren auton epi to udwr kai epotisen auto touV uiouV israhl

21. kai eipen mwushV tw aarwn ti epoihsen soi o laoV outoV oti ephgageV ep' autouV amartian megalhn

22. kai eipen aarwn proV mwushn mh orgizou kurie su gar oidaV to ormhma tou laou toutou

23. legousin gar moi poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw

24. kai eipa autoiV ei tini uparcei crusia perielesqe kai edwkan moi kai erriya eiV to pur kai exhlqen o moscoV outoV

25. kai idwn mwushV ton laon oti dieskedastai dieskedasen gar autouV aarwn epicarma toiV upenantioiV autwn

26. esth de mwushV epi thV pulhV thV parembolhV kai eipen tiV proV kurion itw proV me sunhlqon oun proV auton panteV oi uioi leui

27. kai legei autoiV tade legei kurioV o qeoV israhl qesqe ekastoV thn eautou romfaian epi ton mhron kai dielqate kai anakamyate apo pulhV epi pulhn dia thV parembolhV kai apokteinate ekastoV ton adelfon autou kai ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton eggista autou

28. kai epoihsan oi uioi leui kaqa elalhsen autoiV mwushV kai epesan ek tou laou en ekeinh th hmera eiV trisciliouV andraV

29. kai eipen autoiV mwushV eplhrwsate taV ceiraV umwn shmeron kuriw ekastoV en tw uiw h tw adelfw doqhnai ef' umaV eulogian

30. kai egeneto meta thn aurion eipen mwushV proV ton laon umeiV hmarthkate amartian megalhn kai nun anabhsomai proV ton qeon ina exilaswmai peri thV amartiaV umwn

31. upestreyen de mwushV proV kurion kai eipen deomai kurie hmarthken o laoV outoV amartian megalhn kai epoihsan eautoiV qeouV crusouV

32. kai nun ei men afeiV autoiV thn amartian afeV ei de mh exaleiyon me ek thV biblou sou hV egrayaV

33. kai eipen kurioV proV mwushn ei tiV hmarthken enwpion mou exaleiyw auton ek thV biblou mou

34. nuni de badize katabhqi kai odhghson ton laon touton eiV ton topon on eipa soi idou o aggeloV mou proporeuetai pro proswpou sou h d' an hmera episkeptwmai epaxw ep' autouV thn amartian autwn

35. kai epataxen kurioV ton laon peri thV poihsewV tou moscou ou epoihsen aarwn

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina