1. kai aphren pasa sunagwgh uiwn israhl ek thV erhmou sin kata parembolaV autwn dia rhmatoV kuriou kai parenebalosan en rafidin ouk hn de udwr tw law piein

2. kai eloidoreito o laoV proV mwushn legonteV doV hmin udwr ina piwmen kai eipen autoiV mwushV ti loidoreisqe moi kai ti peirazete kurion

3. ediyhsen de ekei o laoV udati kai egogguzen ekei o laoV proV mwushn legonteV ina ti touto anebibasaV hmaV ex aiguptou apokteinai hmaV kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diyei

4. ebohsen de mwushV proV kurion legwn ti poihsw tw law toutw eti mikron kai kataliqobolhsousin me

5. kai eipen kurioV proV mwushn proporeuou tou laou toutou labe de meta seautou apo twn presbuterwn tou laou kai thn rabdon en h epataxaV ton potamon labe en th ceiri sou kai poreush

6. ode egw esthka pro tou se ekei epi thV petraV en cwrhb kai pataxeiV thn petran kai exeleusetai ex authV udwr kai pietai o laoV mou epoihsen de mwushV outwV enantion twn uiwn israhl

7. kai epwnomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmoV kai loidorhsiV dia thn loidorian twn uiwn israhl kai dia to peirazein kurion legontaV ei estin kurioV en hmin h ou

8. hlqen de amalhk kai epolemei israhl en rafidin

9. eipen de mwushV tw ihsou epilexon seautw andraV dunatouV kai exelqwn parataxai tw amalhk aurion kai idou egw esthka epi thV korufhV tou bounou kai h rabdoV tou qeou en th ceiri mou

10. kai epoihsen ihsouV kaqaper eipen autw mwushV kai exelqwn paretaxato tw amalhk kai mwushV kai aarwn kai wr anebhsan epi thn korufhn tou bounou

11. kai egineto otan ephren mwushV taV ceiraV katiscuen israhl otan de kaqhken taV ceiraV katiscuen amalhk

12. ai de ceireV mwush bareiai kai labonteV liqon upeqhkan up' auton kai ekaqhto ep' autou kai aarwn kai wr esthrizon taV ceiraV autou enteuqen eiV kai enteuqen eiV kai egenonto ai ceireV mwush esthrigmenai ewV dusmwn hliou

13. kai etreyato ihsouV ton amalhk kai panta ton laon autou en fonw macairaV

14. eipen de kurioV proV mwushn katagrayon touto eiV mnhmosunon en bibliw kai doV eiV ta wta ihsoi oti aloifh exaleiyw to mnhmosunon amalhk ek thV upo ton ouranon

15. kai wkodomhsen mwushV qusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kurioV mou katafugh

16. oti en ceiri krufaia polemei kurioV epi amalhk apo genewn eiV geneaV

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina