1. omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostiV exhlqen ama prwi misqwsasqai ergataV eiV ton ampelwna autou

2. sumfwnhsaV de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autouV eiV ton ampelwna autou

3. kai exelqwn peri thn trithn wran eiden allouV estwtaV en th agora argouV

4. kakeinoiV eipen upagete kai umeiV eiV ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin

5. oi de aphlqon palin exelqwn peri ekthn kai ennathn wran epoihsen wsautwV

6. peri de thn endekathn wran exelqwn euren allouV estwtaV argouV kai legei autoiV ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi

7. legousin autw oti oudeiV hmaV emisqwsato legei autoiV upagete kai umeiV eiV ton ampelwna kai o ean h dikaion lhyesqe

8. oyiaV de genomenhV legei o kurioV tou ampelwnoV tw epitropw autou kaleson touV ergataV kai apodoV autoiV ton misqon arxamenoV apo twn escatwn ewV twn prwtwn

9. kai elqonteV oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion

10. elqonteV de oi prwtoi enomisan oti pleiona lhyontai kai elabon kai autoi ana dhnarion

11. labonteV de egogguzon kata tou oikodespotou

12. legonteV oti outoi oi escatoi mian wran epoihsan kai isouV hmin autouV epoihsaV toiV bastasasin to baroV thV hmeraV kai ton kauswna

13. o de apokriqeiV eipen eni autwn etaire ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsaV moi

14. aron to son kai upage qelw de toutw tw escatw dounai wV kai soi

15. h ouk exestin moi poihsai o qelw en toiV emoiV ei o ofqalmoV sou ponhroV estin oti egw agaqoV eimi

16. outwV esontai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

17. kai anabainwn o ihsouV eiV ierosoluma parelaben touV dwdeka maqhtaV kat idian en th odw kai eipen autoiV

18. idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton qanatw

19. kai paradwsousin auton toiV eqnesin eiV to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera anasthsetai

20. tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn authV proskunousa kai aitousa ti par autou

21. o de eipen auth ti qeleiV legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn en th basileia sou

22. apokriqeiV de o ihsouV eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai legousin autw dunameqa

23. kai legei autoiV to men pothrion mou piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiV htoimastai upo tou patroV mou

24. kai akousanteV oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn

25. o de ihsouV proskalesamenoV autouV eipen oidate oti oi arconteV twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn

26. ouc outwV de estai en umin all oV ean qelh en umin megaV genesqai estw umwn diakonoV

27. kai oV ean qelh en umin einai prwtoV estw umwn douloV

28. wsper o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

29. kai ekporeuomenwn autwn apo iericw hkolouqhsen autw ocloV poluV

30. kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousanteV oti ihsouV paragei ekraxan legonteV elehson hmaV kurie uioV dabid

31. o de ocloV epetimhsen autoiV ina siwphswsin oi de meizon ekrazon legonteV elehson hmaV kurie uioV dabid

32. kai staV o ihsouV efwnhsen autouV kai eipen ti qelete poihsw umin

33. legousin autw kurie ina anoicqwsin hmwn oi ofqalmoi

34. splagcnisqeiV de o ihsouV hyato twn ofqalmwn autwn kai euqewV anebleyan autwn oi ofqalmoi kai hkolouqhsan autw

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina