1. kai embaV eiV to ploion dieperasen kai hlqen eiV thn idian polin

2. kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhV beblhmenon kai idwn o ihsouV thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afewntai soi ai amartiai sou

3. kai idou tineV twn grammatewn eipon en eautoiV outoV blasfhmei

4. kai idwn o ihsouV taV enqumhseiV autwn eipen ina ti umeiV enqumeisqe ponhra en taiV kardiaiV umwn

5. ti gar estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai peripatei

6. ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV tote legei tw paralutikw egerqeiV aron sou thn klinhn kai upage eiV ton oikon sou

7. kai egerqeiV aphlqen eiV ton oikon autou

8. idonteV de oi ocloi eqaumasan kai edoxasan ton qeon ton donta exousian toiauthn toiV anqrwpoiV

9. kai paragwn o ihsouV ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion matqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastaV hkolouqhsen autw

10. kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqonteV sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou

11. kai idonteV oi farisaioi eipon toiV maqhtaiV autou diati meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskaloV umwn

12. o de ihsouV akousaV eipen autoiV ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV

13. poreuqenteV de maqete ti estin eleon qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiouV all amartwlouV eiV metanoian

14. tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legonteV diati hmeiV kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de maqhtai sou ou nhsteuousin

15. kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV penqein ef oson met autwn estin o numfioV eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV kai tote nhsteusousin

16. oudeiV de epiballei epiblhma rakouV agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai

17. oude ballousin oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mhge rhgnuntai oi askoi kai o oinoV ekceitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eiV askouV kainouV kai amfotera sunthrountai

18. tauta autou lalountoV autoiV idou arcwn elqwn prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqeV thn ceira sou ep authn kai zhsetai

19. kai egerqeiV o ihsouV hkolouqhsen autw kai oi maqhtai autou

20. kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou

21. elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai

22. o de ihsouV epistrafeiV kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistiV sou seswken se kai eswqh h gunh apo thV wraV ekeinhV

23. kai elqwn o ihsouV eiV thn oikian tou arcontoV kai idwn touV aulhtaV kai ton oclon qoruboumenon

24. legei autoiV anacwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou

25. ote de exeblhqh o ocloV eiselqwn ekrathsen thV ceiroV authV kai hgerqh to korasion

26. kai exhlqen h fhmh auth eiV olhn thn ghn ekeinhn

27. kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan autw duo tufloi krazonteV kai legonteV elehson hmaV uie dabid

28. elqonti de eiV thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autoiV o ihsouV pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie

29. tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin

30. kai anewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhsato autoiV o ihsouV legwn orate mhdeiV ginwsketw

31. oi de exelqonteV diefhmisan auton en olh th gh ekeinh

32. autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw anqrwpon kwfon daimonizomenon

33. kai ekblhqentoV tou daimoniou elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi legonteV oti oudepote efanh outwV en tw israhl

34. oi de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

35. kai perihgen o ihsouV taV poleiV pasaV kai taV kwmaV didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

36. idwn de touV oclouV esplagcnisqh peri autwn oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena

37. tote legei toiV maqhtaiV autou o men qerismoV poluV oi de ergatai oligoi

38. dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwV ekbalh ergataV eiV ton qerismon autou

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina