Talált 812 Eredmények: njega

 • Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Zaèetnika i Spasitelja da obraæenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. (Djela apostolska 5, 31)

 • U njoj mu ne dade ni stope baštine, nego obeæa dati je u posjed njemu i potomstvu njegovu nakon njega, premda još nije imao djeteta. (Djela apostolska 7, 5)

 • Kad su to èuli, uskipješe u srcima i poèeše škripati zubima na njega. (Djela apostolska 7, 54)

 • Vièuæi iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. (Djela apostolska 7, 57)

 • zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje naðe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem. (Djela apostolska 9, 2)

 • kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom èineæi dobro i ozdravljajuæi sve kojima bijaše ovladao ðavao." (Djela apostolska 10, 38)

 • "Mi smo svjedoci svega što on uèini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! (Djela apostolska 10, 39)

 • Petra su dakle èuvali u tamnici, a Crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. (Djela apostolska 12, 5)

 • Prošavši prvu stražu, i drugu, doðoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izaðu, proðu jednu ulicu, a onda anðeo odjednom odstupi od njega. (Djela apostolska 12, 10)

 • Pošto se Pavao i oni oko njega otisnuše od Pafa, stigoše u Pergu pamfilijsku. Ivan ih napusti te se vrati u Jeruzalem. (Djela apostolska 13, 13)

 • Pošto svrgnu njega, podiže im za kralja Davida za kojega posvjedoèi: Naðoh Davida, sina Jišajeva, èovjeka po svom srcu, koji æe ispuniti sve moje želje. (Djela apostolska 13, 22)

 • Doista, žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše njega ni rijeèi proroèkih što se èitaju svake subote pa ih, osudivši ga, ispuniše. (Djela apostolska 13, 27)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina