Talált 2420 Eredmények: estin

 • hlqen de iakwb eiV louza h estin en gh canaan h estin baiqhl autoV kai paV o laoV oV hn met' autou (Gênesis 35, 6)

 • egeneto de en tw sklhrwV authn tiktein eipen auth h maia qarsei kai gar outoV soi estin uioV (Gênesis 35, 17)

 • apeqanen de rachl kai etafh en th odw efraqa auth estin bhqleem (Gênesis 35, 19)

 • kai esthsen iakwb sthlhn epi tou mnhmeiou authV auth estin sthlh mnhmeiou rachl ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 35, 20)

 • hlqen de iakwb proV isaak ton patera autou eiV mambrh eiV polin tou pediou auth estin cebrwn en gh canaan ou parwkhsen abraam kai isaak (Gênesis 35, 27)

 • autai de ai geneseiV hsau autoV estin edwm (Gênesis 36, 1)

 • wkhsen de hsau en tw orei shir hsau autoV estin edwm (Gênesis 36, 8)

 • kai outoi uioi sebegwn aie kai wnan outoV estin o wnaV oV euren ton iamin en th erhmw ote enemen ta upozugia sebegwn tou patroV autou (Gênesis 36, 24)

 • deute apodwmeqa auton toiV ismahlitaiV toutoiV ai de ceireV hmwn mh estwsan ep' auton oti adelfoV hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou (Gênesis 37, 27)

 • kai anestreyen proV touV adelfouV autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti (Gênesis 37, 30)

 • kai apesteilan ton citwna ton poikilon kai eishnegkan tw patri autwn kai eipan touton euromen epignwqi ei citwn tou uiou sou estin h ou (Gênesis 37, 32)

 • kai epegnw auton kai eipen citwn tou uiou mou estin qhrion ponhron katefagen auton qhrion hrpasen ton iwshf (Gênesis 37, 33)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina