Talált 2420 Eredmények: estin

 • kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af' eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megaV gegonen shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika (Gênesis 38, 14)

 • exeklinen de proV authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein proV se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseiV ean eiselqhV proV me (Gênesis 38, 16)

 • ephrwthsen de touV andraV touV ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en ainan epi thV odou kai eipan ouk hn entauqa pornh (Gênesis 38, 21)

 • auth de agomenh apesteilen proV ton penqeron authV legousa ek tou anqrwpou tinoV tauta estin egw en gastri ecw kai eipen epignwqi tinoV o daktulioV kai o ormiskoV kai h rabdoV auth (Gênesis 38, 25)

 • o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di' eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou (Gênesis 39, 8)

 • oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi (Gênesis 40, 8)

 • eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta (Gênesis 41, 15)

 • kai eipen iwshf tw faraw to enupnion faraw en estin osa o qeoV poiei edeixen tw faraw (Gênesis 41, 25)

 • ai epta boeV ai kalai epta eth estin kai oi epta stacueV oi kaloi epta eth estin to enupnion faraw en estin (Gênesis 41, 26)

 • kai ai epta boeV ai leptai ai anabainousai opisw autwn epta eth estin kai oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi esontai epta eth limou (Gênesis 41, 27)

 • eipen de faraw tw iwshf epeidh edeixen o qeoV soi panta tauta ouk estin anqrwpoV fronimwteroV kai sunetwteroV sou (Gênesis 41, 39)

 • idwn de iakwb oti estin prasiV en aiguptw eipen toiV uioiV autou ina ti raqumeite (Gênesis 42, 1)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina