1. kai kata thn wran ekeinhn pareleusetai micahl o aggeloV o megaV o esthkwV epi touV uiouV tou laou sou ekeinh h hmera qliyewV oia ouk egenhqh af' ou egenhqhsan ewV thV hmeraV ekeinhV kai en ekeinh th hmera uywqhsetai paV o laoV oV an eureqh eggegrammenoV en tw bibliw

2. kai polloi twn kaqeudontwn en tw platei thV ghV anasthsontai oi men eiV zwhn aiwnion oi de eiV oneidismon oi de eiV diasporan kai aiscunhn aiwnion

3. kai oi sunienteV fanousin wV fwsthreV tou ouranou kai oi katiscuonteV touV logouV mou wsei ta astra tou ouranou eiV ton aiwna tou aiwnoV

4. kai su danihl kaluyon ta prostagmata kai sfragisai to biblion ewV kairou sunteleiaV ewV an apomanwsin oi polloi kai plhsqh h gh adikiaV

5. kai eidon egw danihl kai idou duo eteroi eisthkeisan eiV enqen tou potamou kai eiV enqen

6. kai eipa tw eni tw peribeblhmenw ta bussina tw epanw pote oun sunteleia wn eirhkaV moi twn qaumastwn kai o kaqarismoV toutwn

7. kai hkousa tou peribeblhmenou ta bussina oV hn epanw tou udatoV tou potamou ewV kairou sunteleiaV kai uywse thn dexian kai thn aristeran eiV ton ouranon kai wmose ton zwnta eiV ton aiwna qeon oti eiV kairon kai kairouV kai hmisu kairou h sunteleia ceirwn afesewV laou agiou kai suntelesqhsetai panta tauta

8. kai egw hkousa kai ou dienohqhn par' auton ton kairon kai eipa kurie tiV h lusiV tou logou toutou kai tinoV ai parabolai autai

9. kai eipen moi apotrece danihl oti katakekalummena kai esfragismena ta prostagmata ewV an

10. peirasqwsi kai agiasqwsi polloi kai amartwsin oi amartwloi kai ou mh dianohqwsi panteV oi amartwloi kai oi dianooumenoi prosexousin

11. af' ou an apostaqh h qusia dia pantoV kai etoimasqh doqhnai to bdelugma thV erhmwsewV hmeraV ciliaV diakosiaV enenhkonta

12. makarioV o emmenwn kai sunaxei eiV hmeraV ciliaV triakosiaV triakonta pente

13. kai su badison anapauou eti gar eisin hmerai kai wrai eiV anaplhrwsin sunteleiaV kai anapaush kai anasthsh epi thn doxan sou eiV sunteleian hmerwn .

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina