1. []

2. []

3. []

4. []

5. []

6. kai hrconto kriseiV ex allwn polewn proV autouV

7. (7-8) outoi idonteV gunaika asteian tw eidei gunaika adelfou autwn ek twn uiwn israhl onoma sousannan qugatera celkiou gunaika iwakim peripatousan en tw paradeisw tou androV authV to deilinon kai epiqumhsanteV authV

8. (7-8)

9. diestreyan ton noun autwn kai exeklinan touV ofqalmouV autwn tou mh blepein eiV ton ouranon mhde mnhmoneuein krimatwn dikaiwn

10. (10-11) kai amfoteroi hsan katanenugmenoi peri authV kai eteroV tw eterw ou prosepoieito to kakon to econ autouV peri authV oude h gunh egnw to pragma touto

11. (10-11)

12. kai wV egineto orqroV ercomenoi eklepton allhlouV speudonteV tiV fanhsetai auth proteroV kai lalhsei proV authn

13. (13-14) kai idou auth kata to eiwqoV periepatei kai o eiV twn presbuterwn elhluqei kai idou o eteroV paregeneto kai eiV ton eteron anekrine legwn ti su outwV orqrou exhlqeV ou paralabwn me kai exwmologhsanto proV allhlouV ekateroV thn odunhn autou

14. (13-14)

15. []

16. []

17. []

18. []

19. kai eipen eiV tw eterw poreuqwmen proV authn kai sunqemenoi proshlqosan auth kai exebiazonto authn

20. []

21. []

22. kai eipen autoiV h ioudaia oida oti ean praxw touto qanatoV moi esti kai ean mh praxw ouk ekfeuxomai taV ceiraV umwn

23. kallion de me mh praxasan empesein eiV taV ceiraV umwn h amartein enwpion kuriou

24. []

25. []

26. []

27. []

28. oi de paranomoi andreV apestreyan apeilounteV en eautoiV kai enedreuonteV ina qanatwsousin authn kai elqonteV epi thn sunagwghn thV polewV ou parwkousan kai sunhdreusan oi onteV ekei panteV oi uioi israhl

29. kai anastanteV oi duo presbuteroi kai kritai eipan aposteilate epi sousannan qugatera celkiou htiV esti gunh iwakim oi de euqewV ekalesan authn

30. wV de paregenhqh h gunh sun tw patri eauthV kai th mhtri kai oi paideV kai ai paidiskai authV onteV ton ariqmon pentakosioi paregenonto kai ta paidia sousannaV tessara

31. hn de h gunh trufera sfodra

32. kai prosetaxan oi paranomoi apokaluyai authn ina emplhsqwsi kallouV epiqumiaV authV

33. kai eklaiosan oi par' authV panteV kai osoi authn hdeisan panteV

34. anastanteV de oi presbuteroi kai kritai epeqhkan taV ceiraV autwn epi thV kefalhV authV

35. h de kardia authV epepoiqei epi kuriw tw qew authV kai anakuyasa eklausen en eauth legousa [35a] kurie o qeoV o aiwnioV o eidwV ta panta prin genesewV autwn su oidaV oti ouk epoihsa a ponhreuontai oi anomoi outoi ep' emoi kai eishkouse kurioV thV dehsewV authV

36. oi de duo presbuteroi eipan hmeiV periepatoumen en tw paradeisw tou androV authV

37. kai kuklounteV to stadion eidomen tauthn anapauomenhn meta androV kai stanteV eqewroumen autouV omilountaV allhloiV

38. kai autoi ouk hdeisan oti eisthkeimen tote suneipameqa allhloiV legonteV maqwmen tineV eisin outoi

39. kai proselqonteV epegnwmen authn o de neaniskoV efuge sugkekalummenoV

40. tauthV de epilabomenoi ephrwtwmen authn tiV o anqrwpoV

41. kai ouk aphggeilen hmin tiV hn tauta marturoumen kai episteusen autoiV h sunagwgh pasa wV presbuterwn ontwn kai kritwn tou laou

42. []

43. []

44. (44-45) kai idou aggeloV kuriou ekeinhV exagomenhV apolesqai kai edwken o aggeloV kaqwV prosetagh pneuma sunesewV newterw onti danihl

45. (44-45)

46. []

47. []

48. diasteilaV de danihl ton oclon kai staV en mesw autwn eipen outwV mwroi uioi israhl ouk anakrinanteV oude to safeV epignonteV apekrinate qugatera israhl

49. []

50. []

51. kai nun diacwrisate moi autouV ap' allhlwn makran ina etasw autouV

52. wV de diecwrisqhsan eipen danihl th sunagwgh nun mh bleyhte oti outoi eisi presbuteroi legonteV ou mh yeuswntai alla anakrinw autouV kata ta upopiptonta moi kai ekalese ton ena autwn kai proshgagon ton presbuteron tw newterw kai eipen autw danihl akoue akoue pepalaiwmene hmerwn kakwn nun hkasi sou ai amartiai aV epoieiV to proteron

53. pisteuqeiV akouein kai krinein kriseiV qanaton epiferousaV kai ton men aqwon katekrinaV touV de enocouV hfieiV tou kuriou legontoV aqwon kai dikaion ouk apokteneiV

54. nun oun upo ti dendron kai potapw tou paradeisou topw ewrakaV autouV ontaV sun eautoiV kai eipen o asebhV upo scinon

55. eipen de o newteroV orqwV eyeusai eiV thn seautou yuchn o gar aggeloV kuriou scisei sou thn yuchn shmeron

56. kai touton metasthsaV eipe prosagagein autw ton eteron kai toutw de eipen dia ti diestrammenon to sperma sou wV sidwnoV kai ouc wV iouda to kalloV se hpathsen h miara epiqumia

57. kai outwV epoieite qugatrasin israhl kai ekeinai foboumenai wmilousan umin all' ou qugathr iouda upemeine thn noson umwn en anomia upenegkein

58. nun oun lege moi upo ti dendron kai en poiw tou khpou topw katelabeV autouV omilountaV allhloiV o de eipen upo prinon

59. kai eipen danihl amartwle nun o aggeloV kuriou thn romfaian esthken ecwn ewV o laoV exoleqreusei umaV ina kataprish se

60. (60-62) kai pasa h sunagwgh anebohsen epi tw newterw wV ek tou idiou stomatoV omologouV autouV katesthsen amfoterouV yeudomarturaV kai wV o nomoV diagoreuei epoihsan autoiV kaqwV eponhreusanto kata thV adelfhV kai efimwsan autouV kai exagagonteV erriyan eiV faragga tote o aggeloV kuriou erriye pur dia mesou autwn kai eswqh aima anaition en th hmera ekeinh

61. (60-62)

62. (60-62)

63. dia touto oi newteroi agaphtoi iakwb en th aplothti autwn kai hmeiV fulasswmeqa eiV uiouV dunatouV newterouV eusebhsousi gar newteroi kai estai en autoiV pneuma episthmhV kai sunesewV eiV aiwna aiwnoV .

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina