1. meta touto hnoixen iwb to stoma autou

2. kai kathrasato thn hmeran autou legwn

3. apoloito h hmera en h egennhqhn kai h nux en h eipan idou arsen

4. h hmera ekeinh eih skotoV kai mh anazhthsai authn o kurioV anwqen mhde elqoi eiV authn feggoV

5. eklaboi de authn skotoV kai skia qanatou epelqoi ep' authn gnofoV

6. kataraqeih h hmera kai h nux ekeinh apenegkaito authn skotoV mh eih eiV hmeraV eniautou mhde ariqmhqeih eiV hmeraV mhnwn

7. alla h nux ekeinh eih odunh kai mh elqoi ep' authn eufrosunh mhde carmonh

8. alla katarasaito authn o katarwmenoV thn hmeran ekeinhn o mellwn to mega khtoV ceirwsasqai

9. skotwqeih ta astra thV nuktoV ekeinhV upomeinai kai eiV fwtismon mh elqoi kai mh idoi ewsforon anatellonta

10. oti ou sunekleisen pulaV gastroV mhtroV mou aphllaxen gar an ponon apo ofqalmwn mou

11. dia ti gar en koilia ouk eteleuthsa ek gastroV de exhlqon kai ouk euquV apwlomhn

12. ina ti de sunhnthsan moi gonata ina ti de mastouV eqhlasa

13. nun an koimhqeiV hsucasa upnwsaV de anepausamhn

14. meta basilewn bouleutwn ghV oi hgauriwnto epi xifesin

15. h meta arcontwn wn poluV o crusoV oi eplhsan touV oikouV autwn arguriou

16. h wsper ektrwma ekporeuomenon ek mhtraV mhtroV h wsper nhpioi oi ouk eidon fwV

17. ekei asebeiV exekausan qumon orghV ekei anepausanto katakopoi tw swmati

18. omoqumadon de oi aiwnioi ouk hkousan fwnhn forologou

19. mikroV kai megaV ekei estin kai qerapwn ou dedoikwV ton kurion autou

20. ina ti gar dedotai toiV en pikria fwV zwh de taiV en odunaiV yucaiV

21. oi omeirontai tou qanatou kai ou tugcanousin anorussonteV wsper qhsaurouV

22. pericareiV de egenonto ean katatucwsin

23. qanatoV andri anapauma sunekleisen gar o qeoV kat' autou

24. pro gar twn sitwn mou stenagmoV moi hkei dakruw de egw sunecomenoV fobw

25. foboV gar on efrontisa hlqen moi kai on ededoikein sunhnthsen moi

26. oute eirhneusa oute hsucasa oute anepausamhn hlqen de moi orgh

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina