1. upolabwn de baldad o saucithV legei

2. mecri tinoV lalhseiV tauta pneuma polurhmon tou stomatoV sou

3. mh o kurioV adikhsei krinwn h o ta panta poihsaV taraxei to dikaion

4. ei oi uioi sou hmarton enantion autou apesteilen en ceiri anomiaV autwn

5. su de orqrize proV kurion pantokratora deomenoV

6. ei kaqaroV ei kai alhqinoV dehsewV epakousetai sou apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhV

7. estai oun ta men prwta sou oliga ta de escata sou amuqhta

8. eperwthson gar genean prwthn exicniason de kata genoV paterwn

9. cqizoi gar esmen kai ouk oidamen skia gar estin hmwn epi thV ghV o bioV

10. h ouc outoi se didaxousin kai anaggelousin kai ek kardiaV exaxousin rhmata

11. mh qallei papuroV aneu udatoV h uywqhsetai boutomon aneu potou

12. eti on epi rizhV kai ou mh qerisqh pro tou piein pasa botanh ouci xhrainetai

13. outwV toinun estai ta escata pantwn twn epilanqanomenwn tou kuriou elpiV gar asebouV apoleitai

14. aoikhtoV gar autou estai o oikoV aracnh de autou apobhsetai h skhnh

15. ean upereish thn oikian autou ou mh sth epilabomenou de autou ou mh upomeinh

16. ugroV gar estin upo hliou kai ek sapriaV autou o radamnoV autou exeleusetai

17. epi sunagwghn liqwn koimatai en de mesw calikwn zhsetai

18. ean katapih o topoV yeusetai auton ouc eorakaV toiauta

19. oti katastrofh asebouV toiauth ek de ghV allon anablasthsei

20. o gar kurioV ou mh apopoihshtai ton akakon pan de dwron asebouV ou dexetai

21. alhqinwn de stoma emplhsei gelwtoV ta de ceilh autwn exomologhsewV

22. oi de ecqroi autwn endusontai aiscunhn diaita de asebouV ouk estai

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina