1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Naredi Izraelcima da ti za svijeænjak donose èistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo.

3. Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od veèeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedoèanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima.

4. Neka Aron neprekidno održava svjetlila na èistome svijeænjaku pred Jahvom."

5. "Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogaèa. Neka u svakoj pogaèi budu dvije desetine efe.

6. Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na èistome stolu što je pred Jahvom.

7. Na svaki red stavi èistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi.

8. Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vjeènoga Saveza.

9. Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posveæenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba."

10. A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipæanin, iziðe meðu Izraelce i zametne u taboru svaðu s nekim Izraelcem.

11. Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kæi Dibrijeva iz plemena Danova. -

12. Stave ga u zatvor dok im se ne oèituje volja Jahvina.

13. Onda Jahve reèe Mojsiju:

14. "Izvedi psovaèa iz tabora. Potom svi oni koji su ga èuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.

15. Poslije toga æeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;

16. tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

17. Ako èovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.

18. Tko usmrti živinèe mora ga nadomjestiti: život za život.

19. Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se uèini kako je on uèinio:

20. lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

21. Tko usmrti živinèe mora ga nadoknaditi, ali tko ubije èovjeka mora umrijeti.

22. Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš."

23. Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovaèa izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Uèine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina