Fondare 284 Risultati per: meson

 • kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou duo gunaikeV ekporeuomenai kai pneuma en taiV pteruxin autwn kai autai eicon pterugaV wV pterugaV epopoV kai anelabon to metron ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou (Zacarias 5, 9)

 • kai autoV lhmyetai arethn kai kaqietai kai katarxei epi tou qronou autou kai estai o iereuV ek dexiwn autou kai boulh eirhnikh estai ana meson amfoterwn (Zacarias 6, 13)

 • kai aperriya thn rabdon thn deuteran to scoinisma tou diaskedasai thn katascesin ana meson iouda kai ana meson tou israhl (Zacarias 11, 14)

 • kai erw proV auton ti ai plhgai autai ana meson twn ceirwn sou kai erei aV eplhghn en tw oikw tw agaphtw mou (Zacarias 13, 6)

 • kai eipate eneken tinoV oti kurioV diemarturato ana meson sou kai ana meson gunaikoV neothtoV sou hn egkatelipeV kai auth koinwnoV sou kai gunh diaqhkhV sou (Malaquias 2, 14)

 • kai epistrafhsesqe kai oyesqe ana meson dikaiou kai ana meson anomou kai ana meson tou douleuontoV qew kai tou mh douleuontoV (Malaquias 3, 18)

 • en de tw kaqeudein touV anqrwpouV hlqen autou o ecqroV kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen (São Mateus 13, 25)

 • to de ploion hdh meson thV qalasshV hn basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantioV o anemoV (São Mateus 14, 24)

 • kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai eiV to meson (São Marcos 3, 3)

 • kai palin exelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoV hlqen proV thn qalassan thV galilaiaV ana meson twn oriwn dekapolewV (São Marcos 7, 31)

 • kai anastaV o arciereuV eiV to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin (São Marcos 14, 60)

 • kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton (São Lucas 4, 35)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina