Fondare 284 Risultati per: meson

  • kai mh euronteV dia poiaV eisenegkwsin auton dia ton oclon anabanteV epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eiV to meson emprosqen tou ihsou (São Lucas 5, 19)

  • autoV de hdei touV dialogismouV autwn kai eipen tw anqrwpw tw xhran econti thn ceira egeirai kai sthqi eiV to meson o de anastaV esth (São Lucas 6, 8)

  • kai eskotisqh o hlioV kai escisqh to katapetasma tou naou meson (São Lucas 23, 45)

  • opou auton estaurwsan kai met autou allouV duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun (São João 19, 18)

  • oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin (São João 20, 19)

  • kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin (São João 20, 26)

  • wV de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thV nuktoV upenooun oi nautai prosagein tina autoiV cwran (Atos dos Apóstolos 27, 27)

  • proV entrophn umin legw outwV ouk estin en umin sofoV oude eiV oV dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou (I Coríntios 6, 5)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina