Fondare 284 Risultati per: meson

 • kai eporeuqh oqen hlqen eiV thn erhmon ewV baiqhl ewV tou topou ou hn h skhnh autou to proteron ana meson baiqhl kai ana meson aggai (Gênesis 13, 3)

 • kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 13, 7)

 • eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen (Gênesis 13, 8)

 • epei de egineto o hlioV proV dusmaiV flox egeneto kai idou klibanoV kapnizomenoV kai lampadeV puroV ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn (Gênesis 15, 17)

 • eipen de sara proV abram adikoumai ek sou egw dedwka thn paidiskhn mou eiV ton kolpon sou idousa de oti en gastri ecei htimasqhn enantion authV krinai o qeoV ana meson emou kai sou (Gênesis 16, 5)

 • eneken toutou ekalesen to frear frear ou enwpion eidon idou ana meson kadhV kai ana meson barad (Gênesis 16, 14)

 • kai qhsomai thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai plhqunw se sfodra (Gênesis 17, 2)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion einai sou qeoV kai tou spermatoV sou meta se (Gênesis 17, 7)

 • kai auth h diaqhkh hn diathrhseiV ana meson emou kai umwn kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV taV geneaV autwn peritmhqhsetai umwn pan arsenikon (Gênesis 17, 10)

 • kai peritmhqhsesqe thn sarka thV akrobustiaV umwn kai estai en shmeiw diaqhkhV ana meson emou kai umwn (Gênesis 17, 11)

 • kai ekinhsen ekeiqen abraam eiV ghn proV liba kai wkhsen ana meson kadhV kai ana meson sour kai parwkhsen en geraroiV (Gênesis 20, 1)

 • ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon (Gênesis 23, 15)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina