1. Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba.

2. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menõktõl alamizsnát kérjen.

3. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint épp be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött.

4. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: "Nézz ránk!"

5. Erre rájuk emelte tekintetét, abban a reményben, hogy kap tõlük valamit.

6. Péter azonban ezt mondta neki: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!"

7. Jobb kezénél fogva fölsegítette, mire annak nyomban erõ szállt a lábába és a bokájába.

8. Egy ugrással talpon volt, és tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott és dicsõítette az Istent.

9. Az egész nép látta, hogy jár és dicsõíti az Istent.

10. Amikor ráismertek, hogy õ szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alamizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt.

11. Mivel nem tágított Péter és János mellõl, odagyûlt köréjük csodálkozva az egész nép az úgynevezett Salamon-csarnokba.

12. Amikor Péter ezt látta, beszédet intézett a néphez: "Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen, miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erõnkbõl vagy jámborságunk folytán értük volna el, hogy ez járni tudjon?

13. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsõítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus elõtt, noha õ úgy határozott, hogy szabadon bocsátja.

14. Megtagadtátok a szentet és igazat; arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen,

15. az élet szerzõjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk.

16. Mert hittel segítségül hívtuk a nevét, erõt öntött ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A tõle való hit visszaadta neki épségét mindannyiótok szeme láttára.

17. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit tettetek, ahogy vezetõitek is.

18. Ám az Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy Krisztusa szenvedni fog.

19. Tartsatok hát bûnbánatot, és térjetek meg bûneitek bocsánatára,

20. hogy eljöjjön az Úr színétõl a megenyhülés ideje, és elküldje az elsõsorban nektek rendelt Megváltót, Jézust,

21. akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent prófétái ajka által.

22. Mózes ezt mondta: "Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond majd nektek!"

23. "Azokat, akik nem hallgatnak erre a prófétára, irtsátok ki a népbõl." -

24. A többi próféta is, Sámueltõl kezdve mind, akik utána szóltak, megjövendölték ezeket a napokat.

25. Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek a fiai, amelyet az Isten atyátokkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: A te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. -

26. Az Isten elsõsorban nektek támasztotta szolgáját, hogy megáldjon titeket, s így mindegyikõtök elforduljon a bûntõl."

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina