1. Remalja fiának, Pekachnak tizenhetedik esztendejében Jotam fia, Acház lett Júda királya.

2. Acház húszéves volt, amikor király lett és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami helyénvaló az Úrnak, Istenének a szemében, mint atyja, Dávid tette,

3. hanem Izrael királyainak útján járt. Sõt, tûzbe küldte a fiát azoknak a pogányoknak az iszonyatos szokása szerint, akiket az Úr elûzött Izrael fiai elõl.

4. Áldozott és tömjénezett a magaslati helyeken, a dombokon és minden zöldellõ fa alatt.

5. Abban az idõben Arám királya, Recin és Izrael királya, Remaljának a fia, Pekach Jeruzsálem ellen vonult, hogy megtámadja. Ostrom alá fogták, de nem voltak elég erõsek a harchoz.

6. [Akkoriban Edom királya újra hozzácsatolta Elatot Edomhoz, és kiûzte a júdeaiakat Elatból. Edomiak érkeztek Elatba, s letelepedvén ott élnek mind a mai napig.]

7. Ekkor Acház követeket küldött Asszíria királyához, Tiglatpilezerhez. Ezt üzente neki: "Szolgád és fiad vagyok. Vonulj fel, és szabadíts ki Arám királya kezébõl és Izrael királya kezébõl, akik ellenem támadtak!"

8. Ugyanakkor fogta Acház az Úr templomában található ezüstöt és aranyat, és elküldte ajándékba Asszíria királyának.

9. Asszíria királya a kedve szerint járt el. Így Asszíria királya Damaszkusz ellen vonult, elfoglalta, lakóit fogolyként Kirbe hurcolta, Recint pedig megölte.

10. Acház elment Damaszkuszba, hogy találkozzék Asszíria királyával, Tiglatpilezerrel. Amikor meglátta Damaszkuszban az oltárt, Acház király megküldte Urija papnak az oltár méreteit és mintáját az alaprajzával együtt.

11. Urija pap tehát épített egy oltárt; pontosan Acház király Damaszkuszból küldött utasításai szerint építette föl, mielõtt még Acház király hazatért volna Damaszkuszból.

12. Amikor a király visszaérkezett Damaszkuszból, szemügyre vette az oltárt. Aztán a király az oltárhoz lépett és fölment rá.

13. Elégette égõáldozatát és ételáldozatát, kiöntötte italáldozatát, s az oltárra hintette a közösség áldozatának vérét.

14. Az Úr elõtt álló oltárt pedig elmozdította a templom elõl a helyérõl, hogy ne álljon ott az új oltár és az Úr temploma között, és észak felé, oldalt az új oltár mellett állíttatta fel.

15. Aztán ezt a parancsot adta Acház király Urijának: "A nagy oltáron égesd el a reggeli égõáldozatot és az esti ételáldozatot, aztán a király égõ- és ételáldozatát, végül az egész nép égõáldozatát, ételáldozatát és italáldozatát is ott mutasd be; arra hintsd az égõáldozat és a véresáldozat vérét. A bronzoltár sorsán majd gondolkodom."

16. Urija pontosan a király parancsa szerint járt el.

17. Akkor Acház király szétszedette az üstlábakat s párkányait, az üstöket pedig kiemelte belõlük. A bronzmedencét is leszedette az ökrökrõl, amelyek alatta álltak, és kõtalapzatra állította.

18. Ugyanígy a trónt is eltávolította, amelyet a templom elé építettek, meg a külsõ királyi bejáratot is, Asszíria királya kedvéért.

19. Acház történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében.

20. Akkor Acház megtért atyáihoz, és atyái mellé temették el, Dávid városában. Fia, Hiszkija lett helyette a király.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina