1. Izrael királyának, Jerobeámnak 27. esztendejében Amacja fia, Uzija lett Júda királya.

2. Tizenhat éves volt, amikor király lett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.

3. Anyját Jecholjának hívták és jeruzsálemi volt. Azt tette, ami kedves volt az Úr szemében, egészen úgy, mint atyja tette.

4. De a magaslati helyeket nem rombolták le, s még mindig áldozott és tömjénezett a nép a magaslatokon.

5. De az Úr megverte a királyt: leprás volt egészen halála napjáig. Így egy különálló házban élt, s a király fia, Jotam kormányzott a palotában és szolgáltatott igazságot a népnek.

6. Uzija történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében.

7. Akkor Uzija megtért atyáihoz és Dávid városában temették el. Fia, Jotam lett a király helyette.

8. Júda királyának, Uzijának 38. esztendejében Jerobeám fia, Zacharja lett Izrael királya Szamariában, hat hónapra.

9. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, mint atyái tették. Nem hagyott fel Nebat fiának, Jerobeámnak bûneivel, amelyekbe az belevitte Izraelt.

10. Jabes fia, Sallum összeesküvést szõtt ellene, Jibleámnál leütötte, s õ lett helyette a király.

11. Zacharja történetének többi részét följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

12. Õ volt, akit az Úr megjövendölt Jehunak, amikor azt mondta: "Fiaid a negyedik nemzedékig Izrael trónján maradnak." Így teljesedett be.

13. Jabes fia, Sallum, Júda királyának, Uzijának 39. esztendejében lett király, és egy hónapig uralkodott Szamariában.

14. Akkor Gadi fia, Menachem, felvonult ellene Tircából, behatolt Szamariába, megölte Jabes fiát, Sallumot, és õ lett helyette a király.

15. Sallum történetének többi részét, az összeesküvést, amelyet szõtt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

16. Akkoriban Menachem elpusztította Tappuachot mindazzal együtt, ami benne volt és egész környéket is Tircától kezdve, mert nem nyitották meg neki a kapukat. Megsemmisítette, s az összes várandós anyát felhasíttatta.

17. Júda királyának, Uzijának 39. évében Gadi fia, Mena- chem lett Izrael királya Szamariában, tíz esztendõre.

18. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében; nem hagyott fel Nebat fiának, Jerobeámnak bûneivel, amelyekbe az belevitte Izraelt. Az õ idejében

19. hatolt az országba Asszíria királya, Pul. Menachem 100 ezüst talentumot adott Pulnak, hogy segítsen neki megszilárdítani kezében a királyi hatalmat.

20. Ezt a pénzt Menachem kivetette adóul Izraelre, minden tehetõs emberre 50 sékelt, csak hogy Asszíria királyának adhassa. Erre Asszíria királya elvonult, nem maradt tovább az országban.

21. Menachem történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

22. Akkor Menachem megtért atyáihoz, és fia, Pekachja lett helyette a király.

23. Júda királyának, Uzijának 50. esztendejében Menachem fia, Pekachja lett Izrael királya Szamariában, két esztendõre.

24. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, nem hagyott fel Nebat fiának, Jerobeámnak bûneivel, amelyekbe az belevitte Izraelt.

25. Akkor fegyverhordozója, Remaljának a fia, Pekach összeesküvést szõtt ellene, és Szamariában, a királyi palota bástyájában megölte... Ötven gileádi férfi segített neki. Így megölte, és helyette õ lett a király.

26. Pekachja történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

27. Júda királyának, Uzijának 52. évében, Remalja fia, Pekach lett Izrael királya Szamariában, húsz esztendõre.

28. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében. Nem hagyott fel Nebat fiának, Jerobeámnak bûneivel, amelyekbe az belevitte Izraelt.

29. Izrael királyának, Pekachnak idejében Asszíria királya, Tiglatpilezer felvonult és elfoglalta Ijont, Abel-Bet-Maachát, Janoachot, Kedest, Hacort, Gileádot és Gali- leát, Naftali egész földjét, és elhurcolta õket fogolyként Asszíriába.

30. Ela fia, Hósea pedig összeesküvést szõtt Remalja fia, Pekach ellen, megölte, s õ lett helyette a király.

31. Pekach történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

32. Izrael királyának, Remalja fiának, Pekachnak 2. esztendejében Uzija fia, Jotam lett Júda királya.

33. Huszonöt éves volt, amikor király lett és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jerusának hívták, és Cádoknak volt a lánya.

34. Azt tette, ami kedves az Úr szemében, egészen úgy tett, mint atyja, Uzija tett.

35. De a magaslati helyeket nem rombolta le; a nép még mindig áldozott és tömjénezett a magaslatokon. Õ építette a felsõ kaput az Úr templomához.

36. Jotam történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében.

37. Attól az idõtõl az Úr rászabadította Arám királyát, Recint, valamint Remalja fiát, Pekachot Júdára.

38. Jotam azonban megtért atyáihoz, s atyjának, Dávidnak városában temették el. Fia, Acház lett helyette a király.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina