1. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban:

2. "Ez a hónap legyen számotokra a kezdõ hónap: ez legyen az év elsõ hónapja.

3. Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként.

4. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelõen a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik.

5. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét.

6. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete a két este között vágja le.

7. Vegyenek a vérébõl és kenjenek belõle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik.

8. A húsát - tûzön megsütve - még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserû salátával fogyasszák el.

9. Ne egyetek meg belõle semmit nyersen vagy vízben megfõzve, hanem csak tûzön sütve, a fejével, a lábával és belsõ részeivel együtt.

10. Semmit ne tegyetek el belõle másnap reggelre. Ami másnapra megmarad, azt tûzön égessétek el.

11. Így fogyasszátok: a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása.

12. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsõszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok, Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr.

13. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítõ csapás, amellyel Egyiptomot megverem.

14. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékrõl nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre."

15. "Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret. Az elsõ napon tüntessétek el házatokból a kovászt, mert aki az elsõtõl a hetedik napig kovászosat eszik, azt ki kell irtani Izraelbõl.

16. Továbbá az elsõ napon tartsatok ünnepi összejövetelt, hasonlóképpen a hetedik napon is legyen szent összejövetel. Ezeken ne végezzetek semmiféle munkát, csak azt az ételt készítsétek el, amelyre kinek-kinek táplálékul szüksége van.

17. Tartsátok meg a kovásztalan kenyerek ünnepét, mivel ezeken a napokon vezettem ki csoportjaitokat Egyiptom földjérõl. Tartsátok meg ezt a napot nemzedékrõl nemzedékre: örök törvény ez.

18. Az elsõ hónap tizennegyedik napjának estéjétõl a hónap huszonegyedik napjának estéjéig egyetek kovásztalan kenyeret.

19. Hét napon keresztül ne legyen kovász a házatokban. Aki kovászosat eszik, azt ki kell irtani Izrael közösségébõl, akár idegen, akár közületek való.

20. Ne egyetek semmiféle kovászosat. Minden helyen, ahol laktok, kovásztalant egyetek."

21. Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: "Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot.

22. Fogjatok egy izsópköteget, mártsátok az edényben levõ vérbe, s az edényben levõ vérrel kenjétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki közületek nem léphet ki házának ajtaján.

23. Ha az Úr átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok elõtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza.

24. Ezt az elõírást tekintsétek törvénynek, amely minden idõben vonatkozik rád és gyermekeidre.

25. Ezt a szokást akkor is tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr nektek ad.

26. Ha gyermekeitek megkérdeznek benneteket: miféle szertartás ez,

27. akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte." Erre a nép meghajolt és leborult.

28. Izrael fiai elmentek és engedelmeskedtek. Úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek és Áronnak.

29. Éjfélkor az Úr lesújtott minden elsõszülöttre Egyiptom földjén: a fáraó elsõszülöttjére, akinek trónján kellett volna ülnie, s a börtönben levõ fogoly elsõszülöttére, valamint minden állat elsõszülöttére.

30. A fáraó éjjel fölkelt, hasonlóképpen a szolgái és minden egyiptomi. Nagy sírás tört ki Egyiptomban, mert nem akadt ház, amelyben halott ne feküdt volna.

31. A fáraó még éjjel hívatta Mózest és Áront és rájuk parancsolt: "Induljatok, és menjetek ki népem közül, ti és Izrael fiai. Menjetek és mutassatok be áldozatot Jahvénak kívánságtok szerint.

32. Magatokkal vihetitek juhaitokat és szarvasmarháitokat, ahogy követeltétek, csak menjetek. De kérjetek áldást rám is."

33. Az egyiptomiak szintén sürgették a népet, hogy gyorsan távozzék az országból. Ezt mondták ugyanis: "még mindannyian meg találunk halni".

34. Az emberek tehát vették a tésztát, mielõtt még megkovászosodott volna, a sütõteknõt, és ruhába csavarva vállukon vitték.

35. Izrael fiai Mózes szavai szerint jártak el, s az egyiptomiaktól ezüst- meg aranydolgokat és ruhákat kértek.

36. Az Úr bizalomra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt, s azok teljesítették kérésüket. Így szereztek zsákmányt az egyiptomiaktól.

37. Izrael fiai elindultak Ramszeszbõl Szukkot felé, a gyalogos férfiak - családjukat nem számítva - mintegy hatszázezren.

38. Tömérdek összeverõdött népség is ment velük, valamint juh, szarvasmarha és sok állat.

39. Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan kenyeret sütöttek. Kovászt nem tettek bele, hiszen az egyiptomiak kiûzték õket, nem késlekedhettek és nem készíthettek eledelt az útra.

40. Az idõ, amelyet Izrael fiai Egyiptomban töltöttek, 430 esztendõt tett ki.

41. Éppen azon a napon vonult ki Egyiptomból az Úr egész serege, amikor letelt a 430 esztendõ.

42. Ez az éjszaka, amelyen az Úr virrasztott, hogy kihozza õket Egyiptom földjérõl, legyen Izrael fiai számára is az Úr tiszteletére átvirrasztott éjszaka minden nemzedéken át.

43. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: "A húsvéti bárányra ez a szabály vonatkozik: idegen nem ehet belõle.

44. De a pénzen vásárolt rabszolga ehet, ha elõbb körülmetéled.

45. Jövevény és napszámos nem ehet belõle.

46. Ugyanabban a házban kell elfogyasztani, húsából nem vihetsz ki semmit a házon kívülre. Csontot nem törhettek össze benne.

47. Izrael fiainak egész közössége így járjon el.

48. Ha idegen tartózkodik nálad, és meg akarja ünnepelni a húsvétot az Úr tiszteletére, akkor a férfiakat mind körül kell metélni. Így részt vehet az ünnepen és úgy kell tekinteni, mint a közületek valót. De aki nincs körülmetélve, az nem ehet belõle.

49. Ez a törvény vonatkozik a hozzátok tartozóra és a köztetek lakó idegenre."

50. Izrael fiai mind engedelmeskedtek: úgy tettek, ahogy az Úr Mózesnek és Áronnak megparancsolta.

51. Ezen a napon vezette ki az Úr Izrael fiait, csoportjaik szerint Egyiptomból.

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina