1. Jetró, a midiániták papja, Mózes apósa értesült mindarról, amit az Úr Mózessel és Izrael népével tett, amikor az Úr Izrael fiait kivezette Egyiptomból.

2. Jetró, Mózes apósa, vette Cipporát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött,

3. továbbá két fiát. Ezek közül az egyiket Gersomnak hívták, "mivel - úgymond - idegen földön jövevény voltam";

4. a másiknak a neve Eliezer volt, "mivel - úgymond - atyám Istene lett a segítségem. Õ mentett meg a fáraó kardjától."

5. Jetró, Mózes apósa, két fia és felesége, tehát Mózeshez jöttek a pusztába, amikor az Isten hegyénél táborozott.

6. Mózest értesítették: "Nézd, apósod jön hozzád feleségeddel és két fiával, akik szintén vele vannak."

7. Mózes apósa elé ment, meghajolt elõtte és megcsókolta. Egymás hogyléte felõl érdeklõdtek, majd beléptek a sátorba.

8. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr Izrael fiai érdekében a fáraóval és az egyiptomiakkal tett, mindazt a fáradságot, amelyet a pusztában átéltek, és azt is, hogyan mentette meg õket az Úr.

9. Jetró örült mindannak a jónak, amit az Úr Izraellel éreztetett, amikor az egyiptomiak hatalmából kiszabadította õket.

10. Jetró ezt mondta: "Áldott legyen az Úr, aki az egyiptomiak hatalmából és a fáraó hatalmából kiszabadított benneteket és a népet az egyiptomiak hatalmából kiváltotta.

11. Most már tudom, hogy Jahve nagyobb, mint az összes istenek...

12. Azután Jetró, Mózes apósa égõáldozatot és véres áldozatot mutatott be. Áron odament Izrael összes véneivel, hogy Mózes apósával Isten elõtt lakomát tartsanak.

13. Másnap reggel Mózes leült, hogy igazságot szolgáltasson a népnek. Az emberek reggeltõl estig ott álltak Mózes elõtt.

14. Amikor Mózes apósa látta, hogy mennyi dolga van a néppel, így szólt hozzá: "Miért bajlódsz annyit a néppel? Miért ülsz ott egyedül, a nép meg reggeltõl estig ácsorog elõtted?"

15. Mózes így válaszolt apósának: "Az emberek azért jönnek, hogy megtudják Isten döntéseit.

16. Ha peres ügyük van, hozzám fordulnak, hogy legyek bírájuk, és közöljem velük Isten ítéletét és döntését."

17. Mózes apósa erre megjegyezte: "Nincs rendjén, amit csinálsz:

18. Felõrlöd magad és a veled levõ népet. A feladat túl terhes számodra, egyedül nem birkózol meg vele.

19. Hallgass szavamra, jó tanácsot adok neked, és Isten veled lesz. Te képviseled a népet Isten elõtt, és ügyeiket vidd Isten elé.

20. Tanítsd meg õket a parancsokra és elõírásokra, mutasd nekik az utat, amelyen járniuk kell, s a tetteket, amelyeket követniük kell.

21. De válassz ki a népbõl derék, istenfélõ és megbízható férfiakat, akik nem haszonlesõk, s tedd meg õket az ezres, a százas, az ötvenes és a tízes csoportok elöljáróivá.

22. Õk ítélkezzenek állandóan a nép felett. Csak a fontosabb ügyeket vigyék eléd, a kisebb ügyeket maguk döntsék el. Így könnyítesz magadon. Viseljék õk veled együtt a terhet.

23. Ha így jársz el, és ha Isten is ezt parancsolja neked, akkor megmaradsz, s ezek az emberek is mind békében térhetnek haza."

24. Mózes megfogadta apósa tanácsát, s úgy tett, ahogy ajánlotta neki.

25. Mózes egész Izraelbõl kiválasztott alkalmas férfiakat, s a nép ezres, százas, ötvenes és tízes csoportjainak elöljáróivá tette,

26. hogy minden alkalommal igazságot szolgáltassanak a népnek. Csak a súlyosabb eseteket kellett Mózes elé vinniük, a kisebbeket maguk döntötték el.

27. Mózes aztán elbocsátotta apósát, s az visszatért lakóhelyére.

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina