1. kai hkousa fwnhV megalhV ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceate taV fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn

2. kai aphlqen o prwtoV kai execeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron eiV touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV th eikoni autou proskunountaV

3. kai o deuteroV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV thn qalassan kai egeneto aima wV nekrou kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh

4. kai o tritoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eiV taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima

5. kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoV dikaioV kurie ei o wn kai o hn kai o osioV oti tauta ekrinaV

6. oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV edwkaV piein axioi gar eisin

7. kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou

8. kai o tetartoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai touV anqrwpouV en puri

9. kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan

10. kai o pemptoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou

11. kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

12. kai o ektoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou

13. kai eidon ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta omoia batracoiV

14. eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi touV basileiV thV ghV kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV polemon thV hmeraV ekeinhV thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV

15. idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou

16. kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn

17. kai o ebdomoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen

18. kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outwV megaV

19. kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou

20. kai pasa nhsoV efugen kai orh ouc eureqhsan

21. kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina